CVEK

projekty
22. 05. 2017

Pracovné trhy krajín V4 sa v poslednej dobe stretávajú s nárastom pracovnej migrácie z Ukrajiny a členských štátov EÚ. Táto situácia predstavuje výzvu pre diskusiu o väčšej regulácii pracovného trhu, ktorá by viedla k zlepšeniu podmienok zahraničných pracovníkov. Ich práva sú totiž veľmi často porušované. 

Cieľom projektu je zmapovať situáciu týkajúcu sa vysielania pracovníkov predovšetkým z Ukrajiny do krajín V4. Pozornosť bude venovaná nielen porušovaniu pracovných práv, ale aj kompetenciám a práci miestnych inšpektorátov práce a odborových organizácií. Aj napriek tomu, že pracovná migrácia je medzinárodnou témou, cezhraničná spolupráca inšpektorátov práce, ale tiež mimovládnych a odborových organizácií nie je príliš rozvinutá. Projekt sa preto zameria aj na tento aspekt a výsledkom výskumu, na ktorom sa podieľajú partnerské organizácie z Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky a Poľska, budú odporúčania pre jednotlivých relevantných aktérov.

 

13. 02. 2017

Social Inclusion of Learners

Obdobie realizácie: január 2017 – december 2018

Donor: Európska Únia v rámci výzvy Erasmus+ Programme, Key Action 3

16143858_1699954663629008_426170739565995028_o

Dvojročný medzinárodný projekt Social Inclusion of Learners sa zameriava na podporu inkluzívneho vzdelávania vo viacerých krajinách EÚ. Cieľom projektu je zdieľať overené postupy inkluzívneho vzdelávania a metodiky individualizovaného vyučovania. V rámci projektu CVEK sprostredkuje zdieľanie zahraničných metód na Slovensko. Za týmto účelom bude na Slovensku realizovať konferenciu, viacdňový seminár pre učiteľov a okrúhly stôl, počas ktorých odborníci zo zahraničia budú prezentovať svoje príklady dobrej praxe.

Projekt koordinuje rakúska organizácia atempo. Ďalší partneri sú organizácia Schule im Aufbruch z Nemecka, RIX Reasearch and Media University East London z Veľkej Británie, Gemeente Maastricht – mesto Maastricht z Holandska a Casa Corpului Didactic – didaktické centrum pri Ministerstve školstva z Rumunska

Aktuálne informácie o projekte sú dostupné aj na: https://www.facebook.com/SOILkeyaction3project/

22. 02. 2016

Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku

Obdobie realizácie: február – máj 2016

Donor: Nadácia otvorenej spoločnostti/Open Society Foundation/NOS-OSF

Logo OSF Logo_Vyzva k ludskosti

Integrácia je multidimenzionálny a dlhodobý proces, ktorý by sa mal začať hneď po vstupe jednotlivca do krajiny – pre žiadateľov o azyl, ľudí s medzinárodnou ochranou, ale aj iných migrantov, je v tomto kontexte veľmi dôležitá i kultúrna a sociálna integrácia. Cieľom projektu je vytvorenie tzv. sprievodcu životom na Slovensku, ktorý by utečencom, ale aj iným cudzincom uľahčil proces integrácie a začlenenia do spoločnosti. Informácie obsiahnuté v sprievodcovi budú vychádzať zo skúseností cudzincov so začleňovaním do spoločnosti na Slovensku. Zistenia z výskumu budú spracované do prehľadnej príručky v niekoľkých jazykových verziách, ktorá bude mať aj online verziu. 

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS/OSF v rámci Výzvy k ľudskosti.

 

8. 02. 2016

Migrácia na lokálnej úrovni – poskytovanie odbornej podpory samosprávam

Obdobie realizácie: január 2016 – december 2016

Donor: U.S. Embassy Bratislava

Cieľom projektu je vyvažovať   verejnú  diskusiu a znižovať negatívne postoje voči utečencom. CVEK bude pomáhať mestám a obciam lepšie pochopiť súčasnú migračnú a utečeneckú situáciu. V rámci spolupráce s konkrétnymi mestami budeme podporovať rozvoj zručností  ich odborných zamestnancov pre prácu  s týmito témami a vzdelávanie. Projekt obsahuje aj dva intenzívne workshopy pre pracovníkov miest   a miestnych aktivistov zamerané na zvýšenie informovanosti a citlivosti k téme migrácie. Neskôr zorganizujeme  verejné podujatia pre širšie publikum v jednotlivých zúčastnených mestách. 

 

19. 01. 2016

Každý by mal dostať šancu!

Partner projektu: Rómske advokačné a výskumné stredisko

Obdobie realizácie: 1. január 2016 – 30.jún 2017

Donor: Think Tank Fund and Roma Initiative Office of the Open Society Foundations

Vychádzajúc z ľudskoprávnej paradigmy má projekt za cieľ spochybniť politický a verejný diskurz, ktorý konštruuje Rómov ako ohrozenie najmä ekonomických záujmov majority.

Vo verejnej diskusii často prevláda názor, ktorý vychádza z údajného kauzálneho prepojenia rómskej etnicity a určitých vlastností, akými je napríklad lenivosť alebo určitá predispozícia na kriminálne správanie. Takéto stereotypy sú následne základom represívnych politík (napríklad cliché „bez práce nie sú koláče“, ktoré malo obhajovať povinnosť odpracovať si základnú dávku v hmotnej núdzi), ktorých cieľom je získať politické body.

V našom projekte využijeme existujúci sociálno-vedný výskum, ako aj pozitívne príklady začleňovania Rómov v oblasti zamestnanosti. Naším cieľom je spochybniť stereotypy a súčasne navrhnúť zmysluplné opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov. Súčasťou projektu je aj advokácia u aktérov verejnej politiky, ktorí by zmenu mohli presadiť.

Do výskumu a advokačných aktivít počas 12 mesiacov zapojíme aj Roma Research Fellow.

16. 11. 2015

Aj ty máš šancu!

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Obdobie realizácie: školský rok 2015/2016

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2015/2016 v programe Aj ty máš šancu! zameranom na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou a umožniť získať kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania.

Program bude prebiehať od 26. januára 2016 a umožní rómskym študentom kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory. Bezplatná príprava bude prebiehať každú sobotu v Bratislavskej Business School (Palisády 22) v Bratislave počas dvanástich týždňov.

Ďakujeme Nadácii ESET, ktorá bude podporovať program v školskom roku 2016/2017.

čítať viac

hore