CVEK

19. 09. 2019

Šport ako cesta z geta

Obdobie realizácie: máj – december 2019

Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Projekt sa zameriava najmä na nízke šance rómskych detí vymaniť sa z chudoby, získať kvalitné vzdelanie a na segregáciu vo vzdelávaní, ktorú zažíva 62 % z nich (FRA EU-MIDIS II, 2016). Hlavným cieľom je advokovať za prístup k športu ako nástroju na ich začleňovania do spoločnosti. Čiastkovými cieľmi sú: 1.identifikovať bariéry v prístupe k športu, 2. naformulovať a 3.presadzovať politiky, ktoré podporia športové aktivity pre všetky deti berúc do úvahy znevýhodnenie na základe etnicity, sociálneho postavenia a rodu.

Oblasť integrácie prostredníctvom športu doposiaľ nebola súčasťou vládnych ani európskych stratégií začleňovania Rómov a ani politiky v oblasti športu. Na Slovensku sa zatiaľ nerealizoval obdobný výskum, ktorý by mohol slúžiť pre nastavovanie verejných politík. Inovatívnym aspektom projektu je intersekčný prístup k diskriminácii a realizácii ľudských práv, ktorý berie o úvahy kombináciu faktorov, akými sú etnicita, sociálne znevýhodnenie a rod.

V rámci projektu podrobne zmapujeme situáciu v dvoch vybraných lokalitách, pričom sa zameriame na možnosti a bariéry, ktorým rómske deti v oblasti športu a športových aktivít čelia. Pri mapovaní sa zameriame aj na štátne organizácie, samosprávu, školy, centrá voľného času a športové zväzy (futbal, atletika a gymnastika). Zistenia z terénu prepojíme s analýzou existujúcich politík a opatrení a navrhneme odporúčania, ktoré budeme komunikovať relevantným inštitúciám a aktérom a prostredníctvom médií a o sociálnych sietí aj širšej a odbornej verejnosti.

Hlavné výstupy projektu:

 1. Zmapovanie situácie v dvoch vybraných lokalitách, kvalitatívny výskum, analýza zistení.
 2. Štúdia o možnostiach športu ako integračného nástroja vo vzťahu k rómskym deťom a mládeži z marginalizovaných komunít v slovenskom aj anglickom jazyku.
 3. Advokačné aktivity zamerané na presadzovanie odporúčaní a politík.
 4. Propagácia výstupov projektu v médiách a na sociálnych sieťach.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).

10. 12. 2018

Aj ty máš šancu!

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Obdobie realizácie: školský rok 2018/2019

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2018/2019 v programe Aj ty máš šancu! zameranom na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou a umožniť získať kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania.

Program bude prebiehať od 1. februára 2019 a umožní rómskym študentom a študentkám kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory. Bezplatná príprava bude prebiehať v Bratislave, ubytovanie počas kurzov účastníkom a účastníčkam zabezpečíme.

Podmienky účasti v programe sú:

 1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo štúdium na strednej škole končiace maturitnou skúškou v školskom roku 2018/2019
 2. prináležanie k rómskej menšine
 3. záujem študovať na EUBA v akademickom roku 2019/2020
 4. predpoklad, že záujemca alebo záujemkyňa absolvuje prípravné stretnutia a bude sa priebežne pripravovať podľa inštrukcií lektorov.

Ak máte záujem, pošlite vyplnenú  prihlášku, na ajtymassancu@cvek.sk v termíne do 20.1. 2019. Účastníkom programu zabezpečíme bezplatné ubytovanie počas prípravných kurzov, pomôžeme sa zorientovať v Bratislave a poradíme s prihláškou na EUBA. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na ajtymassancu@cvek.sk.

V prípade, že máte záujem program Aj ty máš šancu! finančne podporiť, kontaktujte nás na adrese jlajcakova@cvek.sk. 

 

      

22. 03. 2018

KapaCity – Podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni

Trvanie: január 2018 – december 2020

Žiadateľ projektu: Liga za ľudské práva, o.z.

Partneri projektu: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, o.z. Marginal

Donor: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Projekt je zameraný na podporu integrácie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – v 4 mestách – Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Košickom samosprávnom kraji.

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň chceme inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu do témy integrácie ŠPTK. Našim cieľom je zároveň revidovať alebo prijať integračné stratégie na úrovni jednotlivých miest a na úrovni Košického samosprávneho kraja.

Spojenie 4 kľúčových mimovládnych organiácií, ktoré sa na Slovensku venujú téme migrácie a integrácie umožňuje vytvoriť efektívnu bázu pre podporu samospráv v ich úsilí zapojiť cudzincov žijúcich v rôznych lokalitách do života spoločnosti, posilniť ich hlas a zlepšiť vzájomné spolužitie obyvateľov týchto miest. Aktivity, ktoré sú súčasťou projektu sú zamerané na mapovanie potrieb, vzdelávanie zamestnancov samospráv, poskytovanie informácií o cudzincoh, zdieľanie dobrej praxe zo zahraničia a mnohé ďalšie aktivity zamerané na efektívnu integráciu cudzincov.

Trvanie: január 2018 – december 2020

Žiadateľ projektu: Liga za ľudské práva, o.z.

Partneri projektu: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, o.z. Marginal

Donor: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

16. 03. 2018

Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

 • úroveň miestnej územnej samosprávy,
 • úroveň regionálnej územnej samosprávy,
 • mikroregionálna úroveň
 • národná úroveň (štátna správa).

Pilotný projekt: Miesto pre všetkých, integračná stratégia

Cieľom projektu je otestovať participatívny proces tvorby lokálnej stratégie inklúzie a opatrení vedúcich k inklúzii rôznych znevýhodnených skupín. Zámerom je tiež zlepšenie sociálnej súdržnosti na lokálnej úrovni v meste Svidník s možnosťou rozšírenia na ďalšie vybrané samosprávy v regióne a aplikáciu princípu medziobecnej spolupráce. Problematika znevýhodnených a marginalizovaných skupín je citlivá agenda, pretože majú z dôvodu svojho sociálneho vylúčenia v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom oveľa nižší sociálny kapitál. Z toho dôvodu si obce často nevedia poradiť so zapájaním týchto skupín do verejného života a tvorby verejných politík. Na príprave stratégie Mesto pre všetkých je nevyhnutné pracovať s verejnosťou a jednotlivými marginalizovanými skupinami v obci v spolupráci s expertnými skupinami.

Aktivity projektu budú pozostávať z terénneho výskumu miery inklúzie zraniteľných skupín v lokalite. Bude potrebné vytvoriť expertnú skupinu, vďaka ktorej bude vytvorený metodický materiál pre participatívnu tvorbu politík na lokálnej úrovni. Počas realizácie projektu budú prebiehať pravidelné konzultačné stretnutia s vyškolenými expertmi a verejnosťou a najmä s marginalizovanými skupinami. Všetky aktivity sa budú realizovať v spolupráci s hlavným partnerom projektu, mestom Svidník.

Hlavné výstupy

 • model/mechanizmus spolupráce samosprávy a MNO pri tvorbe a prijímaní politík na lokálnej úrovni
 • prípadová štúdia založená na podrobnom poznaní špecifík a potrieb mesta Svidník a jeho obyvateľov
 • SWOT analýza + krátky dokument s identifikovanými slabými a silnými stránkami a potrebami smerom k znevýhodneným skupinám.

Kontaktné osoby:

5. 12. 2017

Interkultúrna akadémia pre samosprávy

Trvanie: november 2017 – marec 2018

Donor: Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017 (cislo projektu
KNM-438/2017/3.1, číslo zmluvy 751/2017)

Projekt je zameraný na rozvoj interkultúrnych kompetencií predstaviteľov samospráv a ďalších aktérov na lokálnej úrovni. Práve samosprávna úroveň je najbližšie k svojim obyvateľom, na lokálnej úrovni prebiehajú procesy integrácie menšín a vytvárania súdržnej spoločnosti. Vzhľadom na narastajúcu kultúrnu rozmanitosť aj na Slovensku je dôležité, aby predstavitelia samospráv mali dostatočné zručnosti pri komunikácii s rôznymi skupinami obyvateľov a pri poskytovaní služieb, ktoré majú vo svojej kompetencii.

Interkultúrna akadémia bude prebiehať v mesiacoch december 2017 a január 2018 v dvoch samosprávach – v Hlohovci a vo Zvolene. Prostredníctvom intenzívneho a interaktívneho tréningu expertky CVEKu umožnia ľuďom zo samospráv oboznámiť sa s rôznymi technikami efektívnej interkultúrnej komunikácie a získať kultúrnu citlivosť, vďaka ktorej môžu prispievať k sociálnej súdržnosti vo svojom meste.

29. 11. 2017

Aj ty máš šancu!

Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Obdobie realizácie: školský rok 2017/2018

letak Ajtymassancu_2018

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2017/2018 v programe Aj ty máš šancu! zameranom na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou a umožniť získať kvalitné vzdelanie ekonomického zamerania.

Program bude prebiehať od 1. februára 2018 a umožní rómskym študentom a študentkám kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory. Bezplatná príprava bude prebiehať v Bratislave, ubytovanie počas kurzov účastníkom a účastníčkam zabezpečíme.čítať viac

30. 08. 2017

Školy pre všetkých

Obdobie realizácie: júl 2017 – september 2019

Donor: Nadácia Orange a Nadačný fond Telekom 

Partneri: Nové školstvo (prijímateľ grantu), Nadácia Milana Šimečku

Skoly_pre_vsetkych_small Nadacia Orange smallT-nadacny_small

Projekt Školy pre všetkých vyvinuli a spoločne realizujú tri mimovládne organizácie: občianske združenie Nové školstvo (NŠ), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a Nadácia
Milana Šimečku (NMŠ).

Projekt vychádza z presvedčenia, že slovenský vzdelávací systém sa kvalitatívne zlepší, len ak bude popri zveľaďovaní infraštruktúry a vybavenia škôl investovať aj do ľudských zdrojov; ak skvalitní poskytovanie podporných služieb učiacim aj učiacim sa a ak sa popri vyhodnocovaní výsledkov zameria aj na kultivovanie vzťahov a skvalitňovanie
vnútorných procesov a atmosféry v školách. Zmena tohto stavu nenastane legislatívnym či administratívnym nariadením „zhora“, ani samovoľným vývojom „zdola“. Školy dnes potrebujú ponuku komplexných služieb, ktoré budú reagovať na potreby detí a priority identifikované celou školskou komunitou. Takýto systém je potrebné nanovo vybudovať a tento pilotný projekt môže ukázať, aké služby sú najviac potrebné, aj kto a za akých podmienok ich môže poskytovať.

Projekt prebieha v štyroch fázach: 1) výber troch škôl, ktoré sa zapoja do projektu; 2) výskumná fáza; 3) servisná fáza – poskytovanie podporných služieb; 4) hodnotiaca fáza.

Realizácia projektu nie je zameraná iba na podporu troch „bežných“ základných škôl, ale má ambíciu zužitkovať poznatky a skúsenosti z pilotnej fázy na systémové nastavenie podporného servisu pre všetky školy v slovenskom vzdelávacom systéme, vrátane špecifikovania potrebných výkonov a vyčíslenia ich celkových nákladov.

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť, implementovať a vyhodnotiť systém flexibilného podporného servisu v troch základných školách a miestnych komunitách a na jeho základe sformulovať návrhy na systémovú zmenu v poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na Slovensku.

22. 05. 2017

Pracovné trhy krajín V4 sa v poslednej dobe stretávajú s nárastom pracovnej migrácie z Ukrajiny a členských štátov EÚ. Táto situácia predstavuje výzvu pre diskusiu o väčšej regulácii pracovného trhu, ktorá by viedla k zlepšeniu podmienok zahraničných pracovníkov. Ich práva sú totiž veľmi často porušované. 

Cieľom projektu je zmapovať situáciu týkajúcu sa vysielania pracovníkov predovšetkým z Ukrajiny do krajín V4. Pozornosť bude venovaná nielen porušovaniu pracovných práv, ale aj kompetenciám a práci miestnych inšpektorátov práce a odborových organizácií. Aj napriek tomu, že pracovná migrácia je medzinárodnou témou, cezhraničná spolupráca inšpektorátov práce, ale tiež mimovládnych a odborových organizácií nie je príliš rozvinutá. Projekt sa preto zameria aj na tento aspekt a výsledkom výskumu, na ktorom sa podieľajú partnerské organizácie z Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky a Poľska, budú odporúčania pre jednotlivých relevantných aktérov.

 

22. 02. 2016

Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku

Obdobie realizácie: február – máj 2016

Donor: Nadácia otvorenej spoločnostti/Open Society Foundation/NOS-OSF

Logo OSF Logo_Vyzva k ludskosti

Integrácia je multidimenzionálny a dlhodobý proces, ktorý by sa mal začať hneď po vstupe jednotlivca do krajiny – pre žiadateľov o azyl, ľudí s medzinárodnou ochranou, ale aj iných migrantov, je v tomto kontexte veľmi dôležitá i kultúrna a sociálna integrácia. Cieľom projektu je vytvorenie tzv. sprievodcu životom na Slovensku, ktorý by utečencom, ale aj iným cudzincom uľahčil proces integrácie a začlenenia do spoločnosti. Informácie obsiahnuté v sprievodcovi budú vychádzať zo skúseností cudzincov so začleňovaním do spoločnosti na Slovensku. Zistenia z výskumu budú spracované do prehľadnej príručky v niekoľkých jazykových verziách, ktorá bude mať aj online verziu. 

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS/OSF v rámci Výzvy k ľudskosti.

 

8. 02. 2016

Migrácia na lokálnej úrovni – poskytovanie odbornej podpory samosprávam

Obdobie realizácie: január 2016 – december 2016

Donor: U.S. Embassy Bratislava

Cieľom projektu je vyvažovať   verejnú  diskusiu a znižovať negatívne postoje voči utečencom. CVEK bude pomáhať mestám a obciam lepšie pochopiť súčasnú migračnú a utečeneckú situáciu. V rámci spolupráce s konkrétnymi mestami budeme podporovať rozvoj zručností  ich odborných zamestnancov pre prácu  s týmito témami a vzdelávanie. Projekt obsahuje aj dva intenzívne workshopy pre pracovníkov miest   a miestnych aktivistov zamerané na zvýšenie informovanosti a citlivosti k téme migrácie. Neskôr zorganizujeme  verejné podujatia pre širšie publikum v jednotlivých zúčastnených mestách. 

 

19. 01. 2016

Každý by mal dostať šancu!

Partner projektu: Rómske advokačné a výskumné stredisko

Obdobie realizácie: 1. január 2016 – 30.jún 2017

Donor: Think Tank Fund and Roma Initiative Office of the Open Society Foundations

Vychádzajúc z ľudskoprávnej paradigmy má projekt za cieľ spochybniť politický a verejný diskurz, ktorý konštruuje Rómov ako ohrozenie najmä ekonomických záujmov majority.

Vo verejnej diskusii často prevláda názor, ktorý vychádza z údajného kauzálneho prepojenia rómskej etnicity a určitých vlastností, akými je napríklad lenivosť alebo určitá predispozícia na kriminálne správanie. Takéto stereotypy sú následne základom represívnych politík (napríklad cliché „bez práce nie sú koláče“, ktoré malo obhajovať povinnosť odpracovať si základnú dávku v hmotnej núdzi), ktorých cieľom je získať politické body.

V našom projekte využijeme existujúci sociálno-vedný výskum, ako aj pozitívne príklady začleňovania Rómov v oblasti zamestnanosti. Naším cieľom je spochybniť stereotypy a súčasne navrhnúť zmysluplné opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov. Súčasťou projektu je aj advokácia u aktérov verejnej politiky, ktorí by zmenu mohli presadiť.

Do výskumu a advokačných aktivít počas 12 mesiacov zapojíme aj Roma Research Fellow.

hore