CVEK

22. 11. 2011

Integrácia migrantov na lokálnej úrovni

autor: CVEK

vydané v rámci projektu  Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni.

Projekt Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a ďalších aktérov v tomto procese bol zameraný na skúmanie stratégií samospráv v integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín do spoločnosti. Tomuto aspektu integrácie zatiaľ nebola na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť, aj keď samosprávy sú na lokálnej úrovni kľúčovým aktérom, ktorý môže do veľkej miery ovplyvniť ekonomickú, sociálnu a kultúrnu integráciu migrantov. Projekt si preto kládol za cieľ skúmať a analyzovať stratégie, ktoré v súčasnosti samosprávy voči migrantom uplatňujú, analyzovať pôsobenie ďalších aktérov v tomto procese (zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie na lokálnej úrovni) a zároveň podrobne popísať faktory, ktoré na tieto procesy vplývajú.

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom kvalitatívneho komparatívneho výskumu formulovať odporúčania pre zlepšenie integrácie migrantov na lokálnej úrovni a prispieť k skvalitneniu fungovania samospráv vo vzťahu k migrantom.

Bulletiny k projektu:

číslo 1: integracia_migratov_1

číslo 2:  integracia_migrantov_2

číslo 3:  integracia_migrantov_3 

26. 11. 2010

Exploring Cultural Diversity as a Justification of Minority Rights in the Context of Slovakia

autorka: Jarmila Lajčáková

Pripravené pre: Heritage for the Future, 2010, Budapest

Treaty of Lisbon, amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, in its article 2.3, declares that the EU “shall respect its reach cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe‟s cultural heritage is safeguarded and enhanced”. One of the main purposes of this conference is to explore how this provision can be utilized to promote respect of minority rights and minority cultures during the Hungarian presidency over the EU. Given the non existence of specific minority rights guarantees in the EU law, this statement can be rightly seen as a long awaited positive development. The value of cultural diversity also provides a pragmatic avenue how to defend minority rights. The purpose of my contribution is to step back and discuss some of the limitation of this approach, which has been in some cases employed by the United Nations and the Council of Europe.

na stiahnutie: Lajcakova_Heritage_for_the_Future

hore