CVEK

3. 09. 2008

Základné zistenia výskumu „Postoje žiakov základných škôl ku kultúrne odlišným skupinám“, ktorý bol realizovaný s cieľom napomôcť efektívnemu zavádzaniu multikultúrnej výchovy, ktorá by mala byť od septembra 2008 zavedená na školách ako tzv. prierezová téma. Doposiaľ ešte na Slovensku nebol realizovaný komplexnejší prieskum, ktorý by zachytával aktuálnu situáciu na školách pred zavedením multikultúrnej výchovy a ktorý by identifikoval základné oblasti, na ktoré by mala byť multikultúrna výchova zameraná. Primárnym cieľom výskumu bolo teda zistiť, aké majú žiaci základných škôl postoje ku kultúrnej odlišnosti, ako vnímajú konkrétne kultúrne odlišné skupiny (či už autochtónne alebo nové menšiny) a aké skúsenosti majú s  kultúrnou odlišnosťou.

na stiahnutie:  CVEK_postoje_ziakov

 

18. 09. 2007

Percepcia eurofondov občanmi Slovenska

autor:  Michal Vašečka

publikované:  Beblavá, E. – Beblavý, M. (eds.): Prejeme alebo využijeme eurofondy? 1. vydanie. Bratislava, Transparency International Slovakia, 2006. s. 28-39, 12 s. ISBN 80-89244-04-1

Abstrakt: Text sa zaoberá otázkou percepcie Eurofondov občanmi Slovenska a vzhľadom na neexistenciu relevantných údajov o tejto percepcii ponúka výsledky dvoch focus groups, v ktorých participovali mladí, vzdelaní ľudia, u ktorých bolo možné predkladať nadpriemerné znalosti o Eurofondoch. Výsledky poukazujú na nízku informovanosť, pozitívnu percepciu Eurofondov a nízku schopnosť posúdiť potenciálne slabé stránky a ohrozenia spojené s Eurofondmi. Autor ponúka i odporúčania pre policy-makers a v závere sociologicky uchopuje problém nízkeho záujmu o názory občanov v oblasti Eurofondov.

Kľúčové slová: Eurofondy, percepcia členstva v EÚ, focus group, verejná mienka, Euro, zdroje informácií, neinformovanosť, diskusia o Eurofondoch, habitualizácia existencie Eurofondov, Eurofondy ako abstraktné systémy.  

na stiahnutie:  Vasecka_Eurofondy

hore