CVEK

28. 11. 2013

Menšinové práva na Slovensku: monitorovanie, návrhy verejných politík, zvyšovanie povedomia a advokácia

Donor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Obdobie: september – december 2013

Cieľom projektu je podpora zvyšovania ochrany práv národnostných, etnických a náboženských menšín na Slovensku prostredníctvom monitorovacích, analytických a advokačných aktivít. Aktivity sa zameriavajú na zosúladenie menšinových politík na Slovensku s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi.

Dlhodobým cieľom projektu je zmena verejného diskurzu o menšinách, ktorá by vychádzala z perspektívy rešpektu ľudskej dôstojnosti každého človeka.

Výstupom projektu sú dve vydania kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku a vydanie výročnej správy o menšinovej politike za rok 2013.

hore