CVEK

17. 06. 2011

Moslimovia v krajinách V4

Cieľom projektu bolo otvorenie diskusie a sprostredkovanie informácií   o moslimoch žijúcich v krajinách V4 širšej verejnosti. Projekt vychádzal z predpokladu, že predsudky a xenofóbia pramenia predovšetkým z nedostatku relevantných informácií a kontaktu medzi kultúrami. Komunity moslimov v krajinách V4 boli skúmané len okrajovo aj napriek tomu, že sú súčasťou stredoeurópskych krajín celé desaťročia. Aj preto bolo potrebné priblížiť tieto spoločenstvá širšej verejnosti. Projekt si kládol za cieľ podporiť vzájomnú komunikáciu medzi majoritou a moslimskou menšinou a otvoriť diskusiu o vzájomnej koexistencii a o narastajúcej diverzite v mestách krajín V4.

Projekt zahŕňal diskusie s predstaviteľmi moslimských komunít vo všetkých krajinách V4. Výskumný team CVEK-u uskutočnil výskum zameraný na percepciu vzťahov s majoritnou spoločnosťou na strane moslimov, skúmal úlohu médií pri formovaní vzťahov moslimov a dominantnej skupiny a percepciu fungovania a organizáciu svojich komunít na strane moslimov.

 

 

hore