CVEK

15. 10. 2011

Opatrenia na zlepšenie vzdelávania rómskych detí- sú naozaj inkluzívne?

Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky

Obdobie: Október 2011 – Marec 2012

Hlavným cieľom projektu bolo na základe kvalitatívneho empirického výskumu vyhodnotiť súčasné opatrenia verejnej politiky zamerané na zlepšenie vzdelávania rómskych detí z hľadiska ich inklúzivnosti, t.j. vyhodnotiť do akej miery umožňujú plnohodnotnú a rovnocennú možnosť participovať na vzdelávaní bez nutnosti ohrozenia vlastnej kultúrnej identity. Na základe výskumu výskumný team CVEK-u sformuloval odporúčania ako zlepšiť existujúcu politiku a v prípade potreby navrhnúť alternatívne nástroje, ktoré by podporovali inkluzívne vzdelávanie pre rómske deti a predchádzali systematickému vylučovaniu rómskych detí z bežného vzdelávania.

Projekt sa zameriaval na dva základné typy prijímaných opatrení: t.j. pedagogické (najmä asistenti učiteľa, nulté ročníky, individuálna integrácia) a finančné (napr. dotácie na stravu a školské pomôcky, motivačné štipendiá a pod.) z doposiaľ neskúmanej perspektívy – podpory inkluzívneho vzdelávania, ktoré rešpektuje sociálne znevýhodnenie a zároveň aj kultúrnu odlišnosť. V projekte výskumný team CVEK-u sledoval, do akej miery pomáhajú tieto programy rómskym deťom v tom, aby mohli plnohodnotne participovať v škole bez toho, aby sa museli asimilovať a vzdať sa vlastnej identity. CVEK sa zameral na skúmanie toho, v akom rozsahu a či vôbec nesie aj vzdelávací systém bremeno procesu inklúzie. V centre záujmu CVEK-u bola otázka, či sa aj škola prispôsobuje potrebám rómskych detí alebo sa očakáva len adaptácia menšiny do existujúcich štruktúr. 

 

hore