CVEK

Elena Gallová Kriglerová

/ riaditeľka, senior výskumníčka
Zameranie: migrácia a integrácia cudzincov na lokálnej úrovni, participácia menšín, interetnické vzťahy, sociálna súdržnosť a dôvera v spoločnosti

vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry. Od roku 2012 v ňom pôsobí ako riaditeľka. Prácu v občianskom sektore začala ako výskumníčka v Inštitúte pre verejné otázky. Kultúrna integrácia, participácia menšín a interetnické vzťahy sú témami, ktorými sa zaoberá najčastejšie. V súčasnosti sa intenzívne venuje aj spolupráci so samosprávami na tvorbe lokálnych politík. V minulosti realizovala viacero výskumných projektov zameraných na situáciu Rómov a migrantov na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií venovaných uvedeným témam.

zatvoriť

Alena Holka Chudžíková

/ senior výskumníčka
Zameranie: migrácia, interetnické vzťahy, politické diskurzy, sociálna psychológia predsudkov

vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite a aplikovanú sociálnu psychológiu na University of Sussex v Brightone. Aj vlastná migrantská skúsenosť ju priviedla k tomu, aby sa profesne začala venovať interetnickým vzťahom a kultúrnej rozmanitosti. V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2009 ako výskumníčka. Zameriava sa na témy migrácie, sociálnej a kultúrnej integrácie, ale tiež témy politického diskurzu o menšinách, stereotypov a predsudkov. Od roku 2014 sa intenzívnejšie venuje téme integrácie migrantov na lokálnej úrovni a spolupráci so samosprávami v tejto oblasti. Pôsobí tiež ako lektorka interkultúrnych tréningov pre rôzne profesné skupiny, najmä však zástupcov a zástupkyne verejnej správy.

zatvoriť

Ivana Rapošová

/ junior výskumníčka
Zameranie: inkluzívne vzdelávanie, verejný priestor, kultúrna a občianska participácia menšín, pragmatická sociológia

absolvovala štúdium sociológie a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. V štúdiu sociológie na svojej alma mater naďalej pokračuje ako interná doktorandka.  Akademicky sa zaoberá kultúrnou a pragmatickou sociológiou, predovšetkým problematikou kolektívnej pamäte a vyjednávaním sporov o prináležanie v mestskom priestore. V  Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od septembra 2013 ako výskumníčka. Medzi oblasti jej záujmu patria inkluzívne vzdelávanie a občianska a kultúrna participácia migrantov a menšín. Preferuje kvalitatívne výskumné metódy, predovšetkým etnografiu a vizuálnu etnografiu. V minulosti absolvovala výmenný študijný pobyt na Bosphorus University v Istanbule, štvormesačný dobrovoľnícky pobyt vo vidieckej komunite v Nepále a fellowship v komunitnom organizovaní v USA. Miluje vietor vo vlasoch, vôňu jarných kvetov a vo voľnom čase rada chodí po horách.

zatvoriť

Jana Kadlečíková

/ senior výskumníčka
Zameranie: výskum a analýza základných práv, sociálna inklúzia a participácia etnických menšín a migrantov, analýza verejných politík

vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej magisterskej práci sa venovala problematike rozvoja sociálnych služieb na miestnej úrovni. V rokoch 2001 až 2005 pôsobila v Inštitúte pre verejné otázky, kde ako výskumníčka a analytička participovala na viacerých výskumoch o postavení Rómov na Slovensku. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry, kde odvtedy aj pôsobí. Vo svojej práci sa zameriava na rozličné aspekty postavenia etnických a náboženských menšín na Slovensku. Zaujímajú ju možnosti participácie migrantov na miestnej úrovni. Baví ju však zaoberať sa aj postojmi verejnosti k menšinám. Je spoluautorkou viacerých publikácií na vyššie uvedené témy. Vo svojom súkromí sa rada venuje predovšetkým svojej rodine, manželovi a dvom deťom, ktorí v jej živote zaberajú oveľa viac priestoru, ako v tomto krátkom životopise.

zatvoriť

Jarmila Lajčáková

/ právnička, senior výskumníčka
Zameranie: menšinové práva, práva Rómov a politiky začleňovania Rómov, teórie rovnosti, dočasné vyrovnávacie opatrenia

študovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej Fakulte UK. V štúdiu práva pokračovala na právnickej fakulte University of Toronto v Kanade, kde v roku 2002 získala titul Master of Laws (LLM) a v roku 2007 obhájila titul Doctor of Juridical Science (SDJ).  Doktorandská práca s názvom Ethnocultural Justice for the Roma in Slovakia prináša teóriu menšinových práv, ako aj inštitucionálny návrh v podobe variantu personálnej kultúrnej autonómie. V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2007. Vedie program Menšinová politika na Slovensku, ktorého pokračovaním je iniciatíva Slovensko pre všetkých. Vo svojej práci prepája teóriu menšinových práv a nediskriminácie s výskumom verejných politík a ich zavádzaním do praxe. Za svoj najväčší úspech považuje zavedenie programu Aj ty máš šancu! na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tento program je prvým modelom affirmative action, teda tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení v prospech  rómskych študentov, ktorý prijala vysoká škola na Slovensku. Je autorkou mnohých akademických i public policy prác.

zatvoriť

Zuzana Bargerová

/ právnička
Zameranie: integrácia cudzincov, cudzinecké právo

je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2001) a už desať rokov pôsobí ako právna expertka pre oblasť migračného práva a integrácie cudzincov v SR. V roku 2005 pomáhala zakladať Migračné informačné centrum IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu a je spoluautorkou knihy „Integrácia migrantov v Slovenskej republike: Odporúčania a výzvy pre tvorcov politík“ (2007). Od roku 2009 spolupracovala na viacerých domácich aj zahraničných výskumoch súvisiacich s integráciou cudzincov a asistovala Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Koncepcie integrácie cudzincov v SR (2009) a Integračnej politiky Slovenskej republiky (2014). Od roku 2010 pôsobí v Centre pre výskum etnicity a kultúry a v Poradni pre pobyt a občianstvo občianskeho združenia Liga za ľudské práva. Deti nemá, ale je trojnásobnou krstnou matkou, oddychuje pri varení exotických jedál a cestovaní.

zatvoriť

Eliška Maťášková

/ finančná manažérka
Zameranie: finančný manažment

štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1991-1992 pracovala vo firme Ecodata ako odborná referentka na oddelení podpory a realizácie projektov, medzi rokmi 1992 a 1997 následne ako sales menežérka malých a stredných komunikačných systémov. V CVEKu pracuje od roku 2011 a má na starosti financie. Má dve dcéry a má rada cestovanie, dobré filmy, cvičenie vo fitku a dobrú kávu.

zatvoriť

Zuzana Ľuptáková

/
Zameranie:
zatvoriť
hore