CVEK

22. 02. 2016

Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska

Obdobie realizácie: Február – Apríl 2016

Donor: Projekt „Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska“ bol podporený sumou 8.442,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska“ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.

 

Logo EEA_smallLogo OSF

 

Lokálna úroveň zohráva kľúčovú úlohu v integrácii migrantov aj utečencov. Súčasná utečenecká kríza a reakcie politikov na ňu poukazujú na veľmi slabú pripravenosť samospráv prijať migrantov a nastavovať lokálne politiky tak, aby bola zabezpečená sociálna súdržnosť a aby neboli migranti a utečenci odmietaní obyvateľmi mesta. Cieľom projektu je posilniť kompetencie samospráv v oblasti integrácie migrantov a utečencov, využiť príklady dobrej praxe z Nórska ako inšpiráciu pre samosprávy na Slovensku a zvyšovať povedomie rôznych aktérov o dôležitosti zapojenia
rôznych skupín (vrátane migrantov a utečenecov) do života komunít na lokálnej úrovni. Projekt realizujeme v partnerstve s Norwegian Institute for Urban and Regional Research.

hore