CVEK

16. 10. 2013

Presadzovanie rovnakých príležitostí pre Rómov a Rómky prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO)

Donor: Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti)  

 www.eeagrants.org  www.osf.sk   www.eeango.sk 

Obdobie realizácie: september 2013 – august 2015

Projekt posilňuje kapacity verejnej správy pri začleňovaní rómskej menšiny využitím poslednej prelomovej novely antidiskriminačného zákona umožňujúcej prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO) na etnickom a rodovom základe. 

Analytické aktivity projektu sa zameriavajú na prípravu schém DVO berúc do úvahy rodový rozmer znevýhodnenia v kľúčových oblastiach: vzdelávanie a zamestnanosť. 

Návrhy DVO budú vychádzať aj z konzultácií s rómskymi mimovládnymi organizáciami a verejnou správou. Súčasťou projektu budú aj návrhy využitia DVO v nasledujúcom programovom období využívania štrukturálnych fondov EÚ. 

V rámci projektu sme nadviazali spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom a Ekonomickou univerzitou s cieľom podporiť zavádzania DVO v praxi. 

Súčasťou projektu sú aj advokačné aktivity, ktorých cieľom bude prijímanie metodík využívania DVO ústrednými orgánmi štátnej správy. Komunikácia so širšou verejnosťou bude vychádzať z poukazovania na úspešné príklady z praxe.  

Projekt Presadzovanie rovnosti príležitostí pre Rómov a Rómky prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení bol podporený sumou 85.000 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je v spolupráci s vybranou univerzitou a jedným samosprávnym krajom pripraviť a implementovať schémy dočasných vyrovnávacích opatrení.

 

 

 

hore