CVEK

18. 06. 2013

O krok bližšie k inklúzii

Obsah:

Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na Slovensku, a  to ako v  pedagogickej teórii, tak aj v  praxi. Nutnosť postupného posunu od konceptu integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k inklúzií všetkých detí do hlavného vzdelávacie prúdu vyplýva nielen z medzinárodných trendov a záväzkov Slovenska, ale aj z praktických požiadaviek na zvyšovanie kvality vzdelávania pre všetky deti. Hoci na inkluzívne vzdelávanie publikácia nazerá cez optiku akceptácie rôznorodých odlišností vo vzdelávacích potrebách a predpokladoch detí, vzhľadom na zameranie organizácií, ktoré publikáciu vydávajú, sa v jej štruktúre, ako aj v praktických príkladoch odráža viac skúseností s  problematikou vzdelávania detí zo sociálne vylúčených rómskych lokalít a  detí cudzincov.

Kľúčové slová: inklúzívne vzdelávanie, školstvo, sociálne vylúčené lokality

11. 03. 2013

Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom

Obsah:

Publikácia  „Škola pre všetkých?“ poukazuje na význam prepojenia problematiky inkluzívneho vzdelávania s problematikou vzdelávania rómskych detí. Zlyhávanie škôl a celého systému kvôli rómskym deťom je indikátorom problému celého systému, nie špecifikom rómskych detí. Sú tu predstavené hodnotové východiská inkluzívneho vzdelávania s dôrazom na to, že v procese inklúzie nejde iba o žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ale o aktívne a efektívne zapojenie všetkých žiakov. Miesto toho, aby sme označovali niektoré deti ako zvláštne a iné ako normálne, je potrebné si uvedomiť, že zvláštne je každé dieťa. Kniha sa zaoberá výsledkami kvalitatívneho výskumu na slovenských školách, ktoré odhaľujú najmä (často smutnú) realitu vnímania rómskych žiakov zo strany škôl.

Kľúčové slová: inklúzívne vzdelávanie, rómske deti, školstvo

16. 03. 2012

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – príklady dobrej praxe

Obsah:

Metodická príručka Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: príklady dobrej praxe reaguje na zvyšujúca sa rozmanitosť žiakov v slovenských základných školách a na častú bezradnosť učiteľov a učiteliek pri vzdelávaní detí z iných krajín. Obsahuje inšpirácie a návody na vytvorenie priateľského prostredia a na zabezpečenie inkluzívnych podmienok vo výchove a vzdelávaní. Ich cieľom je nielen začleniť deti cudzincov do vyučovania a triednych kolektívov, ale aj skvalitniť pedagogické pôsobenie v prospech všetkých žiakov.

Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie, cudzinci, migrácia

30. 12. 2011

Menšiny v politickom diskurze

Obsah:

Ambíciou projektu s názvom „Vnímanie menšín v politickom diskurze“, ktorý bol podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, bolo odhaliť spôsoby, akými sú konštruované menšiny a obhajované menšinové práva a ako sa legitimizuje a racionalizuje špecifická podoba menšinovej politiky na Slovensku a jej konzekvencie. Táto publikácia prináša závery projektu, v rámci ktorého autorky sledovali, či sú menšinové práva odôvodňované potrebou predchádzania konfliktu, ochrany národných či kultúrnych záujmov dominantného národa alebo či sú politiky prezentované cez prizmu spravodlivosti a rovnosti.

Kľúčové slová: menšinové práva, kultúrna diverzita, politický diskurz, jazykové práva

30. 06. 2011

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: potreby a riešenia

Obsah:

Kniha Vzdelávanie detí cudzincov – potreby a riešenia predstavuje čitateľom výsledky výskumu, ktorý mapoval vzdelávanie detí cudzincov na základných školách na  Slovensku. Publikácia Centra pre výskum etnicity a kultúry a Nadácie Milana Šimečku sa popri štatistickej a legislatívnej analýze venuje predovšetkým tomu, ako sa zákony napĺňajú v praxi a s akými problémami sa riaditelia, učitelia a aj deti cudzincov vo svojej každodennej realite stretávajú. Okrem analýzy aktuálneho stavu kniha prináša aj odporúčania pre tvorcov verejných politík na  zlepšenie možností vzdelávania detí cudzincov a prekonanie súčasných bariér.

Kľúčové slová: deti cudzincov, školstvo, rozmanitosť, migrácia

2. 06. 2011

Integrácia migrantov na lokálnej úrovni – výskumné zistenia a odporúčania

Obsah:

Migranti sa vo svojom praktickom živote potýkajú s  množstvom prekážok a  bariér, ktoré im bránia žiť plnohodnotný život – pracovať, podnikať, študovať a pod. Postupné prekonávanie týchto bariér a zapájanie sa do života spoločnosti nazývame procesom integrácie. Optimálne je, keď tento proces neprebieha len jednostranne, ale aj postupným prispôsobovaním sa hostiteľskej krajiny, jej inštitúcií, pravidiel a zvyklostí životu cudzincov. Značná časť procesu integrácie cudzinca prebieha v  konkrétnej lokalite (obci alebo širšom regióne), kde pôsobia mnohí aktéri s ktorými prichádza cudzinec do kontaktu. Títo aktéri môžu významným spôsobom ovplyvniť, do akej miery sa cudzinec stane súčasťou existujúcich spoločenských vzťahov.

Kľúčové slová: migrácia, integrácia, lokálna úroveň, Trnava, České Budějovice, Wiener Neustadt

hore