CVEK

11. 11. 2009

Škola ako geto

Obsah:

Táto publikácia je výstupom kvantitatívneho reprezentatívneho výskumu, ktorý sa

zameriaval na nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl. Prináša cenné dáta

o formách a spôsoboch zaraďovania detí do špeciálnych škôl. V analytickej rovine poukazuje

na rôzne aspekty príčin, foriem a dôsledkov neoprávneného vzdelávania detí v špeciálnych

školách.

22. 04. 2009

Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Obsah:

Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov

detí základných škôl k menšinám, kultúrnej rozmanitosti a migrantom. Zároveň v teoretickej

rovine popisuje etnickú diverzitu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. Multikultúrnej výchove

ako prostriedku nazerania na kultúrnu rozmanitosť v teórii a praxi sa venujú dve kapitoly

knihy. Tá zároveň obsahuje aj odporúčania pre učiteľov a vzdelávaciu politiku na Slovensku.

 

Kľúčové slová: multikulturalizmus, menšiny, žiaci základných škôl, vnímanie odlišností, vzdelávanie

 

21. 11. 2007

Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo vzdelávaní

Obsah:

V posledných dvoch desaťročiach bolo prijatých viacero opatrení na zlepšovanie prístupu

rómskych detí k vzdelávaniu. Táto krátka analýza realizovaná pre Inštitút pre dobre

spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2006 poukazuje na niektoré zásadné dopady a

(ne)úspechy implementovania jednotlivých opatrení.

hore