CVEK

15. 01. 2014

Rasové predsudky a diskriminácia v detských domovoch – čas na zmenu

Donor: Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 (správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti)

Obdobie realizácie: január 2014 – december 2015 

Projekt analyzuje situáciu rómskych detí v detských domovoch s dôrazom na etnický aspekt, diskrimináciu a porušovanie práv detí. Detailne sa venuje problematike vyňatia detí z rodiny, umiestňovania v jednotlivých typoch starostlivosti, a prístupu k rómskym deťom ako k špecifickej skupine detí v ústavnej starostlivosti.

Analytické aktivity projektu sa zároveň zaoberajú procesom deinštitucionalizácie ústavnej starostlivosti o deti a existenciou podporných a alternatívnych služieb sledujúcich najlepší záujem dieťaťa.

Súčasťou projektu sú aj advokačné aktivity a semináre pre odborníkov, ktorých cieľom bude vypracovanie stratégií, konkrétnych opatrení a komunikácie s cieľom ovplyvniť verejné politiky a nazeranie na problematiku prístupu k rómskym deťom v inštitucionálnej starostlivosti, odstraňovanie predsudkov a prípadnej diskriminácie.

Projekt Rasové predsudky a diskriminácia v detských domovoch – čas na zmenu bol podporený sumou 44 253 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rasové predsudky a diskriminácia v detských domovoch – čas na zmenu je podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv.

 

hore