CVEK

2. 04. 2013

Rozvoj inkluzívnej politiky bývania: Bývanie a infraštruktúra marginalizovaných rómskych komunít pri využívaní finančných prostriedkov z EÚ fondov na Slovensku

Donor: Open Society Foundations

Obdobie: január – jún 2013

Navrhovaný projekt skúma politiky SR a využívanie štrukturálnych fondov z EÚ v oblasti bývania a infraštruktúry pri riešení sociálneho vylúčenia najmä v marginalizovaných rómskych komunitách.

Projekt identifikuje prípady samosprávnych politík, ktoré využívajú intersektorálny prístup, tj. prepájajú opatrenia v oblasti bývania a infraštruktúry s inými kľúčovými oblasťami, konkrétne so zamestnanosťou a vzdelávaním.

Projekt vychádza z interdisciplinárneho prístupu, ktorý kombinuje sekundárnu analýzu, analýzu verejných politík a empirický výskum.

Cieľom projektu je zhodnotiť limity čerpania štátnych a štrukturálnych fondov v presadzovaní začleňovania Rómov v oblasti bývania, ako aj prispieť k všeobecnejšej diskusii v tejto oblasti. Projekt sa zameria aj na tzv. ťažké prípady, ktoré nám pomôžu odhaliť štrukturálne nedostatky v štátnych politikách týkajúcich sa bývania a infraštruktúry. Okrem sekudnárnej analýzy projekt využíva aj kvalitatívne metódy, vrátane pozorovania a semi-štruktúrovaných rozhovorov s kľúčovými aktérmi.

hore