CVEK

25. 10. 2012

Škola ako komunita. Vytváranie inkluzívneho prostredia na základných školách.

Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Obdobie: Október 2012 – Marec 2013

Cieľom projektu je podporiť potenciál škôl, ktoré majú záujem o zavádzanie inkluzívneho vzdelávania a vytvorenie príkladov dobrej praxe. Za týmto účelom CVEK nadväzuje spoluprácu s troma základnými školami v rôznych krajoch Slovenska. Projekt vychádza z filozofie inkluzívneho vzdelávania, ktorý mení systém tak, aby každé dieťa malo rovnakú šancu na úspech a malo pocit, že je rovnako rešpektovaným členom alebo členkou komunity na škole. V rámci projektu na jednotlivých školách realizujeme aktivity na zlepšenia sociálnej klímy v škole. Jedným z výstupov projektu bude príručka o možnostiach využívania inkluzívnych prvkov vo vzdelávaní na základných školách. Projekt nadväzuje na výskumnú, monitorovaciu a analytickú agendu našej organizácie, v rámci ktorej dlhodobo zbierame skúsenosti o vzdelávaní detí pochádzajúcich z rôznych  sociálnych, kultúrnych a jazykových prostredí.

hore