CVEK

25. 04. 2012

Spolupráca s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) vrámci siete FRANET

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) sa v druhej polovici roka 2011 stálo národným kontaktným bodom Európskej agentúry pre základné práva (FRA) vrámci siete výskumných organizácií FRANET. Do siete sú zapojení zástupcovia zo všetkých členských krajín EÚ a Chorvátska.

Spolupráca spočíva v zbere dát o problematike základných práv na Slovensku a ich spracovaní podľa zadania FRA. V roku 2011 CVEK spracoval podkladovú štúdiu o stave základných práv v roku 2011 ako podklad pre každoročne publikovanú Výročnú správu.

V roku 2012 sme zatiaľ pracovali na témach – podporné služby pre obete trestných činov, dopad ekonomickej krízy na rodovú rovnosť, podmienky účasti detí na terénnom zbere dát a ochrana osobných dáta a nápravné mechanizmy.

Výstupy našej spolupráce s FRA je možné nájsť na stránke FRA.

hore