CVEK

19. 09. 2019

Šport ako cesta z geta

Obdobie realizácie: máj – december 2019

Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Projekt sa zameriava najmä na nízke šance rómskych detí vymaniť sa z chudoby, získať kvalitné vzdelanie a na segregáciu vo vzdelávaní, ktorú zažíva 62 % z nich (FRA EU-MIDIS II, 2016). Hlavným cieľom je advokovať za prístup k športu ako nástroju na ich začleňovania do spoločnosti. Čiastkovými cieľmi sú: 1.identifikovať bariéry v prístupe k športu, 2. naformulovať a 3.presadzovať politiky, ktoré podporia športové aktivity pre všetky deti berúc do úvahy znevýhodnenie na základe etnicity, sociálneho postavenia a rodu.

Oblasť integrácie prostredníctvom športu doposiaľ nebola súčasťou vládnych ani európskych stratégií začleňovania Rómov a ani politiky v oblasti športu. Na Slovensku sa zatiaľ nerealizoval obdobný výskum, ktorý by mohol slúžiť pre nastavovanie verejných politík. Inovatívnym aspektom projektu je intersekčný prístup k diskriminácii a realizácii ľudských práv, ktorý berie o úvahy kombináciu faktorov, akými sú etnicita, sociálne znevýhodnenie a rod.

V rámci projektu podrobne zmapujeme situáciu v dvoch vybraných lokalitách, pričom sa zameriame na možnosti a bariéry, ktorým rómske deti v oblasti športu a športových aktivít čelia. Pri mapovaní sa zameriame aj na štátne organizácie, samosprávu, školy, centrá voľného času a športové zväzy (futbal, atletika a gymnastika). Zistenia z terénu prepojíme s analýzou existujúcich politík a opatrení a navrhneme odporúčania, ktoré budeme komunikovať relevantným inštitúciám a aktérom a prostredníctvom médií a o sociálnych sietí aj širšej a odbornej verejnosti.

Hlavné výstupy projektu:

  1. Zmapovanie situácie v dvoch vybraných lokalitách, kvalitatívny výskum, analýza zistení.
  2. Štúdia o možnostiach športu ako integračného nástroja vo vzťahu k rómskym deťom a mládeži z marginalizovaných komunít v slovenskom aj anglickom jazyku.
  3. Advokačné aktivity zamerané na presadzovanie odporúčaní a politík.
  4. Propagácia výstupov projektu v médiách a na sociálnych sieťach.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).

hore