CVEK

17. 10. 2011

Vnímanie menšín v politickom diskurze

Donor:

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej

republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana

ľudských práv a slobôd. 

Trvanie: Október- December 2011

Projekt reagoval na vývoj v oblasti menšinovej politiky na Slovensku, ktorý jasnenaznačuje, že menšiny a ich príslušníci sú do značnej miery konštruovaní ako ohrozenie slovenských národných záujmov či etnicky definovanej slovenskej identity. Vychádzame z premisy, že rétorika tvorcov politík, odôvodňujúca legislatívne opatrenia ochranou národných záujmov, spoluvytvára vzhľadom na svoju dominantnú pozíciu v spoločnosti rámec uvažovania o menšinách aj pre širšiu populáciu. Je vysoko pravdepodobné, že dlhodobým výsledkom diskurzu, ktorý vykresľuje menšiny ako hrozbu je presvedčenie, že menšiny predstavujú reálne ohrozenie napr. teritoriálnej integrity či kultúrnej suverenity a dominancie majoritného národa, teda etnických Slovákov. Z dlhodobého hľadiska takýto prístup prehlbuje etnické napätie v spoločnosti, diskrimináciu a intoleranciu. Projekt sa preto zameriaval na analýzu politického diskurzu o menšinách a na zvyšovanie odborných kapacít tvorcov politík.

Jedným z hlavných cieľom bolo zistiť, či sú prijímané politiky odôvodňované potrebou predchádzania konfliktu, ochrany národných či kultúrnych záujmov dominantného národa alebo či sú politiky prezentované cez prizmu spravodlivosti a rovnosti. Ambíciou projektu bolo odborne vzdelávať o inšitucionálnych modeloch implementácie menšinových práv tých, ktorí vytvárajú menšinovú politiku – t.j. najmä predstaviteľov politických strán, úradníkov štátnej správy a samosprávy, s cieľom facilitácie zmeny nazerania na menšiny a efektívnejšej implementácie ústavných a medzinárodných menšinových práv. 

hore