CVEK

31. 01. 2013

Výskum implementácie verejných politík zameraných na rovnosť LGBT ľudí

Donor: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Obdobie:  December 2012 – August 2013

V rámci kontinuálnej spolupráce s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) realizuje CVEK výskum zameraný na rovnosť LGBT ľudí na Slovensku. Hlavným cieľom projektu je zozbierať dáta o politikách zameraných na ochranu a napĺňanie základných práv LGBT ľudí. Výskum sa ďalej zameriava na uvádzanie daných politík do praxe a to, ako by mohli byť ďalej udržateľne rozvíjané.

Za týmto účelom výskum obsahuje sériu kvalitatívnych, semi-štrukturovaných rozhovorov s verejnými činiteľmi s rozhodovacou právomocou a profesionálmi (vykonávateľmi zdravotnej starostlivosti, učiteľmi, riaditeľmi škôl, policajtmi), ktorí majú osobné skúsenosti  a môžu prispieť vlastným pohľadom na praktické fungovanie politík v  oblasti rovnosti LGBT ľudí. Predmetom záujmu budú aj ich skúsenosti a názory na iniciatívy vymykajúce sa širšiemu národnému rámcu (pilotné projekty, spolupráca tretieho sektora a pod.).

Projekt prebieha simultánne s kvantitatívnym online prieskumom, zisťujúcim rozsah diskriminácie, viktimizácie a zločinov z nenávisti, ktorý LGBT osoby pociťujú. Poznatky získané z oboch zdrojov umožnia stanovenie budúcich priorít a načrtnutie možností pre zdokonalenie sociálnych politík a iniciatív v  oblasti rovnosti LGBT ľudí.

hore