CVEK

2. 01. 2008

Výskum postojov žiakov základných škôl k autochtónnym a novým menšinám na Slovensku

Kvantitatívny výskum realizovaný dotazníkovou metódou na reprezentatívnej vzorke žiakov II. stupňa základných škôl

Zadávateľ: Open Society Foundation 

Obdobie: Január 2008 – Apríl 2009 

Vzdelávací systém je podľa viacerých analýz realizovaných na Slovensku stále pomerne etnocentrický. Integrácia autochtónnych aj tzv. nových menšín dlhodobo zlyháva aj vďaka neefektívne fungujúcemu školskému systému. Učebné osnovy nereflektujú kultúrnu rozmanitosť Slovenska, učebnice neobsahujú takmer žiadne informácie o príslušníkoch národnostných alebo nových menšín.  To má významný vplyv nielen priamo na možnosť integrácie iných etnických skupín, ale aj na formovanie postojov majoritnej spoločnosti, ktoré ovplyvňujú aj možnosti integrácie.   

Multikultúrna výchova ako téma, ktorá inkorporuje otázku kultúrnej rozmanitosti do vzdelávacieho systému, môže byť efektívnym nástrojom pre integráciu týchto menšín aj prostredníctvom pozitívneho ovplyvňovania postojov majoritnej spoločnosti voči týmto menšinám. Jej efektívne zavedenie do školského systému však závisí od viacerých faktorov. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť úspešné zavedenie multikultúrnej výchovy je poznanie postojov mladých ľudí k rôznym etnickým a náboženským skupinám. Identifikácia predsudkov a stereotypov môže pomôcť nastaviť formu multikultúrnej výchovy do podoby, aby výsledky jej implementácie boli čo najefektívnejšie.

Základným cieľom výskumu je identifikácia oblastí, na ktoré by mala byť multikultúrna výchova v budúcnosti zameraná a navrhnutie spôsobov, akými by mala byť implementovaná do vzdelávacieho systému. 

21. apríla 2009 bola publikácia so zisteniami výskumu prezentovaná počas prezentácie a diskusie odborníkov v Galérii Nadácie otvorenej spoločnosti.

 

hore