CVEK

7. 10. 2021

Mechanizmus prevencie radikalizácie – polícia a mladí spoločne

Obdobie realizácie: 1. októbra 2021 – 31. marca 2023

Projekt ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu – polícia a mladí spoločne’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Zámerom projektu je prispieť k zmene paradigmy od represie k prevencii v oblasti radikalizácie mladých ľudí. V rámci výskumnej fázy projektu preskúmame s využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych metód podhubie pre príklon k extrémizmu a stav v oblasti prevencie. Vo fáze venovanej podpore participácie mladých ľudí vytvoríme pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov a zástupkýň relevantných inštitúcií a mladých ľudí, s ktorou budeme pracovať na vytvorení návrhu mechanizmu prevencie radikalizácie mladých ľudí. Ten následne predstavíme mladým ľuďom po celkom Slovensku v rámci konzultačných workshopov, na ktorých budeme zbierať ďalšie podnety a spätnú väzbu. V rámci advokačných aktivít budeme spolu s členmi a členkami pracovnej skupiny presadzovať zavedenie vytvoreného mechanizmu do praxe. 

Do projektu budú ako konzultanti a konzultantky priamo zapojení aj mladí ľudia. Svojou expertízou nám zároveň pomôže expert na radikalizáciu a prevenciu extrémizmu z Nórska.

hore