CVEK

16. 03. 2012

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – príklady dobrej praxe

Obsah:

Metodická príručka Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: príklady dobrej praxe reaguje na zvyšujúca sa rozmanitosť žiakov v slovenských základných školách a na častú bezradnosť učiteľov a učiteliek pri vzdelávaní detí z iných krajín. Obsahuje inšpirácie a návody na vytvorenie priateľského prostredia a na zabezpečenie inkluzívnych podmienok vo výchove a vzdelávaní. Ich cieľom je nielen začleniť deti cudzincov do vyučovania a triednych kolektívov, ale aj skvalitniť pedagogické pôsobenie v prospech všetkých žiakov.

Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie, cudzinci, migrácia

hore