CVEK

27. 06. 2022

Prevencia radikalizácie a extrémizmu z pohľadu inštitúcií

Obsah:

V rámci projektu Mechanizmus prevencie radikalizácie – mladí a polícia spoločne sme okrem kvantitatívneho výskumu a fokusových skupín s mladými ľuďmi realizovali aj individuálne pološtruktúrované rozhovory s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré sa venujú téme prevencie radikalizácie.

Naším cieľom je poznať podhubie a faktory, ktoré na extrémizmus a radikalizáciu mladých vplývajú. Preto sme rozhovory s predstaviteľmi rôznych inštitúcií zamerali predovšetkým na to, ako oni sami vnímajú tento fenomén, faktory, ktoré naň vplývajú a spoločenskú situáciu, ktorá môže ovplyvňovať to, že mladí ľudia sa začnú prikláňať na stranu extrémizmu. Zamerali sme sa aj na tému dôvery v inštitúcie a hlasu mladých ľudí, ktoré sa v rôznych výskumoch ukazujú ako dôležité faktory súvisiace s touto témou. 

Vo výskume sme sledovali aj výzvy, ktorým ako krajina čelíme v téme radikalizácie, a to, ako k nej pristupuje štát svojimi politikami a legislatívnym nastavením, či podporou rôznych organizácií pri realizácii preventívnych programov.

Dôležitou časťou výskumu bolo aj poznanie konkrétnych aktivít jednotlivých organizácií a inštitúcií, aby sme projekt v jeho ďalších fázach realizovali efektívne a nadväzovali na to, čo už v praxi funguje.

Táto publikácia je preto základnou analýzou inštitucionálneho pohľadu na tému prevencie radikalizácie mladých ľudí.

 

Táto publikácia vychádza ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

30. 05. 2022

Mladí a extrémizmus. Faktory vplývajúce na radikalizáciu mladých ľudí a vnímanie jej prejavov

Obsah:

Publikácia Mladí a extrémizmus vychádza rámci projektu Mechanizmus prevencie radikalizácie – polícia a mladí spoločne. Jeho cieľom je prispieť k efektívnym politikám prevencie radikalizácie mladých. 

Keďže považujeme za dôležité, aby v procesoch prípravy rôznych preventívnych politík zaznieval aj hlas mladých ľudí, rozhodli sme sa zapojiť ich do celého procesu prípravy mechanizmu prevencie. Chceme vychádzať z ich názorov, potrieb a reagovať na súčasné problémy mladých ľudí, ktoré môžu potenciálne viesť k podpore extrémistických skupín alebo radikalizácii. 

Výskum pozostával z dvoch častí – kvantitatívneho dotazníkového výskumu a fokusových skupín. Reprezentatívny dotazníkový výskum bol zameraný na rôzne oblasti a faktory, ktoré môžu tvoriť podhubie pre extrémizmus a radikalizáciu. Respondentmi výskumu bolo 1005 mladých ľudí vo veku 16-25 rokov, pričom vzorka bola reprezentatívna vzhľadom na pohlavie, regionálne rozdelenie, veľkosť sídla, kde mladí žijú a ďalšie socio-demografické charakteristiky.

Na základe prvých zistení z kvantitatívneho výskumu sme začiatkom roka 2022 realizovali sedem fokusových skupín s mladými ľuďmi z rôznych regiónov a prostredí. Vo vzorke boli aktívni mladí ľudia, ktorí sa podieľajú na rôznych participatívnych procesoch, ale aj mladí navštevujúci rôzne nízkoprahové zariadenia. Boli tam študenti gymnázií, ale aj stredných odborných škôl a vysokej školy, aby sme pokryli čo najrozmanitejšie názory a potreby mladých ľudí. Celkovo sa fokusových skupín zúčastnilo 43 mladých ľudí.

Kvantitatívny aj kvalitatívny výskum bol zameraný na rôzne oblasti skúmania: vnímanie rozmanitosti v spoločnosti, sociálny kapitál a sociálne problémy mladých ľudí, dôvera v inštitúcie, dôvera v rôzne zdroje informácií a vnímanie extrémizmu a jeho rôznych prejavov.

 

Táto publikácia vychádza ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

5. 03. 2022

Informácie pre ľudí poskytujúcich pomoc ľuďom z Ukrajiny

Obsah:

Mnohí ľudia na Slovensku dnes rôznymi spôsobmi pomáhajú ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine – či už pôsobia ako dobrovoľníci, poskytujú ubytovanie alebo s nimi prichádzajú do kontaktu inak. Táto pomoc si zaslúži veľký obdiv. Môže však byť aj náročná. V CVEKu sme preto v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravili základný balík informácií pre ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, aby jednak vedeli, čo môžu od situácie očakávať a aby ju dokázali spolu s utečencami zvládnuť, a aby ich tiež vedeli nasmerovať, keď budú potrebovať praktické informácie. V tomto bulletine preto nájdete informácie o tom, čo prežívajú utečenci, ako sa to prejavuje a ako to zvládať. Nájdete však aj praktické informácie o tom, ako im pomôcť napríklad s výberom hotovosti, vybavením sim karty či s dočasným online vzdelávaním detí.

2. 03. 2022

Deti utečencov na školách – prvé kroky a princípy

Obsah:

Deti utečencov, ktoré možno už začínajú navštevovať slovenské školy, sa nachádzajú v situácii, o ktorej ešte pred pár dňami či týždňami netušili, že sa môže stať. Museli svoj domov opustiť zo dňa na deň a ocitli sa v krajine, o ktorej mnohé z nich nikdy ani nepočuli. Môžu zažívať traumu a byť vo veľkom strese z toho, že rýchlo opustili svoje domovy. Pripravili sme pre školy pár princípov a odporúčaní, ako túto situáciu zvládať aspoň v začiatkoch.

25. 01. 2022

Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu

Obsah:

Kniha Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu prináša množstvo zaujímavých výskumných zistení, vďaka ktorým môžeme na spolužitie v rozmanitej spoločnosti nazerať odborne, ale aj ľudsky. Publikácia je výsledkom dvojročného výskumného projektu zameraného na integráciu cudzincov na Slovensku, v rámci ktorého sme zrealizovali 2 reprezentatívne kvantitatívne výskumy (medzi cudzincami a väčšinovou populáciou), 1 dotazníkový prieskum na úrovni okresných miest, 56 individuálnych rozhovorov s aktérmi integrácie na lokálnej úrovni, 9 fokusových skupín s väčšinovou populáciou a 50 individuálnych rozhovorov s cudzincami žijúcimi na Slovensku. 

Táto mozaika výskumov tak nazerá na tému začleňovania cudzincov komplexne z rôznych strán. V publikácii poukazujeme na to, že inštitúcie verejnej správy ešte stále nie sú na tému integrácie pripravené. Ľudia s migračným pôvodom sú vo verejných politikách neviditeľní. Verejnosť sa migrácii bráni a považuje ju viac za ohrozenie než príležitosť. Vzájomné kontakty s cudzincami však výrazne napomáhajú zmene postojov a lepšiemu spolunažívaniu. Pre cudzincov je zas Slovensko malá a pokojná krajina, kde sa dá žiť kvalitný život. Máme potenciál sa rozvíjať, ale bráni nám v tom uzavretosť voči rozmanitosti. 

Kniha prináša návrhy na skvalitnenie verejných politík a podporu vzájomného spolužitia. Užitočné informácie v nej tak nájdu tvorcovia politík, akademici a akademičky ďalší aktéri a aktérky, či bežní ľudia, ktorých zaujíma, v akej krajine žijeme.

 

Publikácia je výstupom projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

23. 11. 2021

Cudzinci na Slovensku. Hľadanie nového domova. Skúsenosti cudzincov s integráciou na Slovensku – výskumné zistenia

Obsah:

Výskum skúseností cudzincov s integráciou na Slovensku je treťou a zároveň poslednou zo série výskumných analýz, na ktorých v Centre pre výskum etnicity a kultúry pracujeme od roku 2020 a ktoré sú súčasťou projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý realizujeme s podporou Európskeho fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Výskum prináša veľmi zaujímavé kvalitatívne aj kvantitatívne dáta o tom, ako cudzinci vnímajú svoje skúsenosti s integračným procesom na Slovensku. Analýza prináša zistenia o tom, ako a s kým cudzinci na Slovensku nadväzujú vzťahy a sociálne väzby, či sledujú dianie v krajine a aké na to majú podmienky, ale aj o význame udržiavanie svojej kultúrnej identity, o tom, či a aké skúsenosti majú s rôznymi integračnými službami, ako hodnotia svoju kvalitu života a čo pre nich znamená domov. 

Ukazuje sa, že cudzinci vnímajú Slovensko a jeho obyvateľov výrazne vľúdnejšie než je tomu naopak. Slovensko považujú za bezpečnú a príjemnú krajinu na život, v ktorej si postupne väčšina z nich vytvára pocit domova a v značnej miere s ním spájajú aj svoju budúcnosť. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

19. 05. 2021

Cudzie nechceme, svoje si nedáme – zhrnutie

Obsah:

V rámci projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje, postoje sme zverejnili komplexnú analýzu výskumných zistení z kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu postojov väčšinového obyvateľstva voči cudzincom a zahraničnej migrácii. Okrem toho sme však pripravili aj jej zhrnutie, v ktorom na 10 stranách nájdete najdôležitejšie zistenia z výskumu. 

4. 05. 2021

Cudzie nechceme, svoje si nedáme. Postoje majoritnej populácie k migrácii a cudzincom na Slovensku

Obsah:

Výskum postojov majoritnej populácie k cudzincom je druhým z trojice výskumných analýz, na ktorých sa Centrum pre výskum etnicity a kultúry podieľa od roku 2020 a ktoré sú súčasťou projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý realizujeme s podporou Európskeho fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Výskum prináša veľmi zaujímavé kvalitatívne aj kvantitatívne zistenia o tom, ako ľudia na Slovensku vnímajú migráciu, cudzincov, ktorí tu žijú, a politiky, ktoré by mal štát prijímať v oblasti integrácie. Poukazujeme v ňom na to, že Slovensko je stále vnímané skôr ako krajina Slovákov a k cudzincom máme stále rezervovaný postoj. Akceptujeme len tých, ktorí sú nám kultúrne blízki a z ktorých by sme mohli mať nejaký osoh. Slovenskú kultúru vnímame ako čosi nemenné, dané a bojíme sa, že nám ju cudzinci môžu zobrať. Preferujeme skôr prísnejšie politiky migrácie a stráženia hraníc. Na druhej strane,  v oblasti integrácie podporujeme viaceré opatrenia, ktoré by prispeli k lepšiemu zapojeniu do spoločnosti.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

18. 01. 2021

Menšinová politika na Slovensku 2020

Obsah:

Publikácia Menšinová politika na Slovensku 2020 prináša výber najdôležitejších textov venovaných reflexiám, analýzam a zisteniam z oblasti menšinových práv a politík v roku 2020. Texty pôvodne vychádzali v kritickom magazíne Menšinová politika na Slovensku . 

V aktuálnej záverečnej publikácii sa dočítate o dopadoch pandémie na vzdelávanie rôznych skupín detí, o rozhodnutí ESĽP v prípade policajnej brutality v Moldave nad Bodvou, ale aj o zmene prístupu ministerstva školstva k problému segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. 

V téme migrácie a integrácie cudzincov sme sa venovali novej migračnej politike, a tiež argumentujeme v prospech vytvorenia Imigračného a naturalizačného úradu, ktorý by témy spojené s migráciou zastrešoval. Prinášame tiež zistenia z nášho nového výskumu postojov verejnosti voči cudzincom.

V roku 2020 nastúpila nová vláda. Pozreli sme sa preto, ako sa postavila k téme menšinových práv vo svojom programovom vyhlásení. Venovali sme sa tiež téme samostatného menšinového zákona, o ktorého podobe a význame prebiehajú rozsiahle diskusie. V nadväznosti na pripravované sčítanie obyvateľov sme sa pozreli aj na tému zisťovania etnicity, národnosti a možnosti prihlásiť sa k viac než jeden národnosti. 

V neposlednom rade sme pozornosť sústredili aj na odsúdenie M. Kotlebu, keďže toto rozhodnutie považujeme za veľmi významný krok v boji proti pravicovému extrémizmu na Slovensku.

Prajeme príjemné čítanie.

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

18. 12. 2020

Cudzinci ako obyvatelia miest – zistenia z výskumu

Obsah:

Výskumná správa Cudzinci ako obyvatelia miest – zistenia z výskumu sumarizuje výsledky výskumu o dostupnosti integračných služieb, ktorý CVEK realizoval v období apríl – september 2020. Cieľom bolo zistiť, ako samosprávy, ale aj ďalší aktéri na lokálnej úrovni na Slovensku vnímajú, že zahraničná migrácia postupne ovplyvňuje zmenu populácie na ich územiach. Zaujímalo nás, či vo svojich politikách a aktivitách vôbec reflektujú a vnímajú cudzincov ako súčasť miestnej komunity, či si uvedomujú ich potreby a realizujú aktivity zamerané na to, aby im umožnili začleniť sa do života v meste.

Zamerali sme sa na to, či mestá poznajú svojich obyvateľov – cudzincov, či vôbec reflektujú tému migrácie a integrácie a či tieto témy začlenili do svojich strategických dokumentov. Zaujímalo nás tiež, či sú niektoré verejné služby dostupné aj pre cudzincov, prípadne či samosprávy alebo iní aktéri poskytujú nejaké špecifické služby alebo aktivity zamerané na to, aby pomohli cudzincom začleniť sa do života v meste. Témou výskumu tiež bolo, do akej miery sú iní aktéri (štátna správa, MVO, zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie a pod.) zapojení do procesu integrácie cudzincov a či na lokálnej alebo regionálnej úrovni vôbec existuje nejaká forma ich spolupráce. Zisťovali sme tiež, ako rôzni aktéri vnímajú proces integrácie, v čom vidia bariéry začlenenia cudzincov do života spoločnosti a naopak, v čom vidia pozitíva alebo faktory, ktoré tento proces uľahčujú.

Táto výskumná správa vznikla v rámci projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje, postoje spolufinancovaného Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

hore