CVEK

30. 04. 2024

Zapájanie mladých ľudí z rozmanitých skupín. AKO NA TO?

Obsah:

Ak chceme, aby sa mladí ľudia, aj tí z menšín a zraniteľných skupín, cítili na Slovensku dobre a vnímali ho ako „svoju krajinu“, potrebujú mať v spoločnosti hlas. Nestačí len vytvárať politiky a aktivity pre mladých, je dôležité robiť ich spolu s nimi.

To však vyžaduje, aby sme rešpektovali ich názory, potreby a reflektovali ich vo všetkých aktivitách. Tak sme k tomu pristupovali aj v projekte „A Part for All – podpora participácie mladých ľudí z rozmanitých skupín“. V ňom sme okrem výskumu o mladých z menšín aktívne spolupracovali so skupinou mladých ľudí na podpore ich občianskej angažovanosti.

Táto metodika je snahou pomôcť pri podpore zapájania mladých. Poukázuje na dôležité kroky a oblasti, na ktoré nemožno zabúdať pri realizácii participatívnych procesov. Je výsledkom spolupráce CVEKu s mladými z rôznych menšinových skupín. Prináša ich hlas a ukazuje, ako možno mladých zapájať. Je určená samosprávam, ale aj všetkým organizáciám, ľuďom či neformálnym iniciatívam pracujúcim s mladými ľuďmi.

 

Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+ 2021-2027 – KA210-mládež

9. 04. 2024

Mesto pre mladých – odporúčania pre tvorbu stratégií zameraných na mladých ľudí z rozmanitých skupín

Obsah:

Populácia mladých ľudí v mestách a obciach na Slovensku je čoraz rozmanitejšia. Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa vo svojich výskumných i advokačných aktivitách dlhodobo venuje situácii, potrebám, ale aj participácii rôznych menšinových a zraniteľných skupín, vrátane mladých ľudí. Jedným z výsledkov našich snáh je aj tento dokument, ktorého cieľom je poukázať na to, že mladí ľudia sú dôležitou súčasťou miestnych spoločenstiev. Pri tvorbe verejných politík aj na lokálnej úrovni je preto nevyhnutné venovať pozornosť ich potrebám a špecifikám.

V tomto dokumente sa snažíme poukázať práve na spomínanú rozmanitosť populácie mladých ľudí, ktorá ovplyvňuje to, ako vnímajú svet, aké sú ich potreby, ale aj na rôzne bariéry, ktorým vo svojich životoch čelia. Snažíme sa upriamiť pozornosť tvorcov politík na lokálnej úrovni na skupinu mladých ľudí, a zvlášť mladých z menšín a zraniteľných skupín, ich potreby, bariéry, ktorým čelia, ale aj možnosti pre využitie ich potenciálu. Zdôrazňujeme dôležité aspekty, na ktoré by sa pri tvorbe verejných politík zameraných na mládež nemalo zabúdať. Je teda určený pre tvorcov politík, ale aj všetkých aktérov, ktorí realizujú aktivity, projekty či podporné opatrenia pre mladých ľudí, a špecificky pre mladých z menšín a zraniteľných skupín.

Odporúčania, ktoré dokument obsahuje sú výsledkom viac než ročnej spolupráce1 s mladými ľuďmi z rôznych prostredí a menšinových skupín, ktorí nám poskytli svoje cenné perspektívy a skúsenosti. Boli pre nás inšpiráciou, ktorú chceme sprostredkovať ďalším dôležitým aktérom.

Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+ 2021-2027 – KA210-mládež

26. 06. 2023

Sprievodca integráciou ľudí na úteku a cudzincov v mestách

Obsah:

Táto príručka je určená najmä samosprávam a ďalším aktérom, ktorí sa na lokálnej úrovni venujú téme
začleňovania cudzincov, ale najmä ľudí na úteku (odídencov) do miestnych spoločenstiev.

Otázka migrácie bude v budúcnosti čoraz aktuálnejšia a nasledujúce témy môžu samosprávam výrazne pomôcť túto situáciu zvládnuť nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Nastavovaním kvalitných politík, opatrení a podporných služieb pre utečencov/odídencov je možné docieliť kvalitnú integráciu, predchádzať sociálnemu napätiu a využiť nielen výzvy, ale aj príležitosti, ktoré migrácia prináša, na celkový rozvoj lokálnych spoločenstiev.

Nájdete tu rôzne informácie týkajúce sa situácie utečencov/odídencov, ako aj ich špecifiká a potreby. Zároveň uvádzame množstvo krokov, návrhov a opatrení, ktoré je potrebné realizovať vo všetkých oblastiach integrácie.

 

 

Sprievodca integráciou ľudí na úteku a cudzincov v mestách vychádza s podporou U.S.Embassy Bratislava.

28. 02. 2023

Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni

Obsah:

Mechanizmus prevencie radikalizácie je výsledkom práce expertiek Centra pre výskum etnicity a kultúry, ďalších odborníkov či odborníčok z rôznych inštitúcií, ktoré sa venujú prevencii radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni, a aktívnych mladých ľudí, ktorí sa zapojili do jeho tvorby.

Dôvodom, prečo sme sa rozhodli tento dokument vytvoriť, je naša snaha napomôcť aktérom na lokálnej úrovni vyrovnať sa s čoraz väčším sociálnym napätím, ktoré zasahuje predovšetkým mladých ľudí. Myslíme si totiž, že najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s radikalizáciou, je realizovať čo možno najefektívnejšie preventívne a podporné aktivity pre mladých, ktoré budú reagovať na ich potreby a zabránia tomu, aby sa utiekali k nenávistným prejavom a extrémizmu. Zároveň, v prípade, že sa začnú objavovať prvé signály toho, že mladí ľudia sa začínajú radikalizovať, je potrebné mať vytvorené efektívne mechanizmy, ako na túto situáciu reagovať. 

Mechanizmus má slúžiť všetkým aktérom na lokálnej úrovni, teda samosprávam, školám, polícii, mimovládnym organizáciám, mládežníckym klubom, poradenským zariadeniam a ďalším, ktorí vidia naliehavosť problému radikalizácie mladých ľudí, vnímajú potrebu riešiť ho, avšak zatiaľ nenašli spôsob, ako postupovať.

 

 

 

Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni bol vytvorený ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

12. 12. 2022

Pandémia ako ľudskoprávna lekcia

Obsah:

Táto kniha je ďalšou publikáciou Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktorá sa zaoberá zraniteľnými skupinami a ich miestom v slovenskej spoločnosti. V knihe poukazujeme na to, ako pandémia zasiahla deti a mladých ľudí, seniorov, Rómov, cudzincov či ľudí so zdravotným postihnutím. V jednotlivých kapitolách popisujeme, ako rôzne opatrenia počas pandémie ovplyvnili život týchto skupín a na viacerých miestach konštatujeme, že pozícia rôznych zraniteľných skupín sa v tomto období ešte zhoršila. Navyše, ako zdôrazňujeme, protipandemické opatrenia boli problematické z hľadiska rešpektovania ľudských práv. Prinášame však aj mnohé odporúčania, ktoré by v budúcnosti mohli a mali viesť k skvalitňovaniu verejných politík.

Súdržnosť a dôvera v spoločnosti je do veľkej miery závislá na tom, ako dokážeme zabezpečiť napĺňanie potrieb všetkých obyvateľov. Je dôležité, aby každý človek mohol mať pocit, že Slovensko je aj jeho či jej krajinou, a to aj v čase kríz a neistoty. Na to potrebujeme funkčné inštitúcie, ktoré tu sú pre nás vždy, keď je to potrebné.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 11. 2022

Mladí ľudia z menšín – identita, dôvera, vylúčenie, participácia

Obsah:

Táto analýza je prvým výstupom z projektu s názvom “A part for all – podpora participácie mladých ľudí z rozmanitých skupín”, ktorý v CVEKu realizujeme od začiatku mája 2022.

V CVEKu sa téme participácie rôznych menšinových skupín venujeme už niekoľko rokov a poukazujeme na to, že zapájanie rozmanitých skupín do tvorby politík, ale aj všeobecnejšie do života spoločnosti, je kľúčové pre vytváranie súdržnej spoločnosti. Mladí ľudia z rôznych menšinových skupín alebo skupín, ktoré môžeme vnímať ako zraniteľné, sú v oblasti participácie a vypočutia ich hlasu v ešte nevýhodnejšej pozícii než mladí vo všeobecnosti.

Mladí ľudia pritom v posledných rokoch čelia mnohým výzvam, ktorým predchádzajúce generácie nečelili. Pandémia ochorenia COVID-19, klimatická kríza, inflácia, čoraz väčší nárast vplyvu sociálnych sietí a dezinformácií, výrazné spoločenské zmeny – to sú všetko témy, ktoré majú omnoho výraznejšie dopady na mladých ľudí a zvlášť na mladých ľudí z prostredia menšín. 

V našom aktuálnom projekte sa preto zameriavame na mladých Rómov a Rómky, mladých ľudí z LGBTI+ komunity, mladých cudzincov a cudzinky, mladých ľudí so zdravotným postihnutím a zo socio-ekonomicky znevýhodneného prostredia v Bratislave a okolí. Naším zámerom je posilniť mladých ľudí z menšín a pomôcť im rozvíjať ich zručnosti, aby sa mohli aktívne zapájať do diania vo svojom okolí a komunitách.

V prvej fáze projektu sme zrealizovali výskum, ktorého cieľom bolo porozumieť situácii a vnímaniu mladých ľudí z menšín a dať im hlas. Zistenia z výskumu sú obsiahnuté v tejto analýze. V rozhovoroch sme sa venovali štyrom tematickým okruhom: vnímanie a prežívanie vlastnej menšinovej identity, dôvera voči inštitúciám a vnímanie podpory zo strany inštitúcií, skúsenosti so sociálnym vylúčením a skúsenosti s participáciou. 

Projekt „A part for all – promoting participation of diverse young people“ je podporený z programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: partnerstvá pre spoluprácu.

 

21. 10. 2022

Ľudské práva na slovenských a nórskych školách. Ako to vidia deti?

Obsah:

Táto publikácia je výsledkom výskumu, ktorý bol zameraný na to, ako sú ľudské práva reflektované v školskom prostredí na Slovensku a v Nórsku. Na základe komparatívneho prístupu prinášame jednak analýzu vzdelávacích dokumentov a politík v oboch krajinách vo vzťahu k vzdelávaniu k ľudským právam, ako aj pohľady, názory a odporúčania detí samotných. Výskum poukazuje na to, že pre deti na Slovensku aj v Nórsku sú ľudské práva veľmi dôležitou témou, ktorá podľa nich rozhodne patrí do škôl. Deti sa o týchto témach potrebujú a chcú rozprávať, zdôrazňujú však, že sa nechcú len učiť poučky, ale skôr o témach diskutovať, využívať rôzne interaktívne a hravé formy vzdelávania. V Nórsku sa deti s takýmto prístupom stretávajú systematicky, na Slovensku skôr len príležitostne, ak majú šťastie na empatických a dobre pripravených pedagógov. 

 

Spracovanie komparatívnej štúdie „Ľudské práva na slovenských a nórskych školách – Ako to vidia deti?“ bolo podporené z Bilaterálneho fondu programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

27. 06. 2022

Prevencia radikalizácie a extrémizmu z pohľadu inštitúcií

Obsah:

V rámci projektu Mechanizmus prevencie radikalizácie – mladí a polícia spoločne sme okrem kvantitatívneho výskumu a fokusových skupín s mladými ľuďmi realizovali aj individuálne pološtruktúrované rozhovory s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré sa venujú téme prevencie radikalizácie.

Naším cieľom je poznať podhubie a faktory, ktoré na extrémizmus a radikalizáciu mladých vplývajú. Preto sme rozhovory s predstaviteľmi rôznych inštitúcií zamerali predovšetkým na to, ako oni sami vnímajú tento fenomén, faktory, ktoré naň vplývajú a spoločenskú situáciu, ktorá môže ovplyvňovať to, že mladí ľudia sa začnú prikláňať na stranu extrémizmu. Zamerali sme sa aj na tému dôvery v inštitúcie a hlasu mladých ľudí, ktoré sa v rôznych výskumoch ukazujú ako dôležité faktory súvisiace s touto témou. 

Vo výskume sme sledovali aj výzvy, ktorým ako krajina čelíme v téme radikalizácie, a to, ako k nej pristupuje štát svojimi politikami a legislatívnym nastavením, či podporou rôznych organizácií pri realizácii preventívnych programov.

Dôležitou časťou výskumu bolo aj poznanie konkrétnych aktivít jednotlivých organizácií a inštitúcií, aby sme projekt v jeho ďalších fázach realizovali efektívne a nadväzovali na to, čo už v praxi funguje.

Táto publikácia je preto základnou analýzou inštitucionálneho pohľadu na tému prevencie radikalizácie mladých ľudí.

 

Táto publikácia vychádza ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

30. 05. 2022

Mladí a extrémizmus. Faktory vplývajúce na radikalizáciu mladých ľudí a vnímanie jej prejavov

Obsah:

Publikácia Mladí a extrémizmus vychádza rámci projektu Mechanizmus prevencie radikalizácie – polícia a mladí spoločne. Jeho cieľom je prispieť k efektívnym politikám prevencie radikalizácie mladých. 

Keďže považujeme za dôležité, aby v procesoch prípravy rôznych preventívnych politík zaznieval aj hlas mladých ľudí, rozhodli sme sa zapojiť ich do celého procesu prípravy mechanizmu prevencie. Chceme vychádzať z ich názorov, potrieb a reagovať na súčasné problémy mladých ľudí, ktoré môžu potenciálne viesť k podpore extrémistických skupín alebo radikalizácii. 

Výskum pozostával z dvoch častí – kvantitatívneho dotazníkového výskumu a fokusových skupín. Reprezentatívny dotazníkový výskum bol zameraný na rôzne oblasti a faktory, ktoré môžu tvoriť podhubie pre extrémizmus a radikalizáciu. Respondentmi výskumu bolo 1005 mladých ľudí vo veku 16-25 rokov, pričom vzorka bola reprezentatívna vzhľadom na pohlavie, regionálne rozdelenie, veľkosť sídla, kde mladí žijú a ďalšie socio-demografické charakteristiky.

Na základe prvých zistení z kvantitatívneho výskumu sme začiatkom roka 2022 realizovali sedem fokusových skupín s mladými ľuďmi z rôznych regiónov a prostredí. Vo vzorke boli aktívni mladí ľudia, ktorí sa podieľajú na rôznych participatívnych procesoch, ale aj mladí navštevujúci rôzne nízkoprahové zariadenia. Boli tam študenti gymnázií, ale aj stredných odborných škôl a vysokej školy, aby sme pokryli čo najrozmanitejšie názory a potreby mladých ľudí. Celkovo sa fokusových skupín zúčastnilo 43 mladých ľudí.

Kvantitatívny aj kvalitatívny výskum bol zameraný na rôzne oblasti skúmania: vnímanie rozmanitosti v spoločnosti, sociálny kapitál a sociálne problémy mladých ľudí, dôvera v inštitúcie, dôvera v rôzne zdroje informácií a vnímanie extrémizmu a jeho rôznych prejavov.

 

Táto publikácia vychádza ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

5. 03. 2022

Informácie pre ľudí poskytujúcich pomoc ľuďom z Ukrajiny

Obsah:

Mnohí ľudia na Slovensku dnes rôznymi spôsobmi pomáhajú ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine – či už pôsobia ako dobrovoľníci, poskytujú ubytovanie alebo s nimi prichádzajú do kontaktu inak. Táto pomoc si zaslúži veľký obdiv. Môže však byť aj náročná. V CVEKu sme preto v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravili základný balík informácií pre ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, aby jednak vedeli, čo môžu od situácie očakávať a aby ju dokázali spolu s utečencami zvládnuť, a aby ich tiež vedeli nasmerovať, keď budú potrebovať praktické informácie. V tomto bulletine preto nájdete informácie o tom, čo prežívajú utečenci, ako sa to prejavuje a ako to zvládať. Nájdete však aj praktické informácie o tom, ako im pomôcť napríklad s výberom hotovosti, vybavením sim karty či s dočasným online vzdelávaním detí.

hore