CVEK

25. 01. 2022

Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu

Obsah:

Kniha Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu prináša množstvo zaujímavých výskumných zistení, vďaka ktorým môžeme na spolužitie v rozmanitej spoločnosti nazerať odborne, ale aj ľudsky. Publikácia je výsledkom dvojročného výskumného projektu zameraného na integráciu cudzincov na Slovensku, v rámci ktorého sme zrealizovali 2 reprezentatívne kvantitatívne výskumy (medzi cudzincami a väčšinovou populáciou), 1 dotazníkový prieskum na úrovni okresných miest, 56 individuálnych rozhovorov s aktérmi integrácie na lokálnej úrovni, 9 fokusových skupín s väčšinovou populáciou a 50 individuálnych rozhovorov s cudzincami žijúcimi na Slovensku. 

Táto mozaika výskumov tak nazerá na tému začleňovania cudzincov komplexne z rôznych strán. V publikácii poukazujeme na to, že inštitúcie verejnej správy ešte stále nie sú na tému integrácie pripravené. Ľudia s migračným pôvodom sú vo verejných politikách neviditeľní. Verejnosť sa migrácii bráni a považuje ju viac za ohrozenie než príležitosť. Vzájomné kontakty s cudzincami však výrazne napomáhajú zmene postojov a lepšiemu spolunažívaniu. Pre cudzincov je zas Slovensko malá a pokojná krajina, kde sa dá žiť kvalitný život. Máme potenciál sa rozvíjať, ale bráni nám v tom uzavretosť voči rozmanitosti. 

Kniha prináša návrhy na skvalitnenie verejných politík a podporu vzájomného spolužitia. Užitočné informácie v nej tak nájdu tvorcovia politík, akademici a akademičky ďalší aktéri a aktérky, či bežní ľudia, ktorých zaujíma, v akej krajine žijeme.

 

Publikácia je výstupom projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

23. 11. 2021

Cudzinci na Slovensku. Hľadanie nového domova. Skúsenosti cudzincov s integráciou na Slovensku – výskumné zistenia

Obsah:

Výskum skúseností cudzincov s integráciou na Slovensku je treťou a zároveň poslednou zo série výskumných analýz, na ktorých v Centre pre výskum etnicity a kultúry pracujeme od roku 2020 a ktoré sú súčasťou projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý realizujeme s podporou Európskeho fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Výskum prináša veľmi zaujímavé kvalitatívne aj kvantitatívne dáta o tom, ako cudzinci vnímajú svoje skúsenosti s integračným procesom na Slovensku. Analýza prináša zistenia o tom, ako a s kým cudzinci na Slovensku nadväzujú vzťahy a sociálne väzby, či sledujú dianie v krajine a aké na to majú podmienky, ale aj o význame udržiavanie svojej kultúrnej identity, o tom, či a aké skúsenosti majú s rôznymi integračnými službami, ako hodnotia svoju kvalitu života a čo pre nich znamená domov. 

Ukazuje sa, že cudzinci vnímajú Slovensko a jeho obyvateľov výrazne vľúdnejšie než je tomu naopak. Slovensko považujú za bezpečnú a príjemnú krajinu na život, v ktorej si postupne väčšina z nich vytvára pocit domova a v značnej miere s ním spájajú aj svoju budúcnosť. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

19. 05. 2021

Cudzie nechceme, svoje si nedáme – zhrnutie

Obsah:

V rámci projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje, postoje sme zverejnili komplexnú analýzu výskumných zistení z kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu postojov väčšinového obyvateľstva voči cudzincom a zahraničnej migrácii. Okrem toho sme však pripravili aj jej zhrnutie, v ktorom na 10 stranách nájdete najdôležitejšie zistenia z výskumu. 

4. 05. 2021

Cudzie nechceme, svoje si nedáme. Postoje majoritnej populácie k migrácii a cudzincom na Slovensku

Obsah:

Výskum postojov majoritnej populácie k cudzincom je druhým z trojice výskumných analýz, na ktorých sa Centrum pre výskum etnicity a kultúry podieľa od roku 2020 a ktoré sú súčasťou projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý realizujeme s podporou Európskeho fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Výskum prináša veľmi zaujímavé kvalitatívne aj kvantitatívne zistenia o tom, ako ľudia na Slovensku vnímajú migráciu, cudzincov, ktorí tu žijú, a politiky, ktoré by mal štát prijímať v oblasti integrácie. Poukazujeme v ňom na to, že Slovensko je stále vnímané skôr ako krajina Slovákov a k cudzincom máme stále rezervovaný postoj. Akceptujeme len tých, ktorí sú nám kultúrne blízki a z ktorých by sme mohli mať nejaký osoh. Slovenskú kultúru vnímame ako čosi nemenné, dané a bojíme sa, že nám ju cudzinci môžu zobrať. Preferujeme skôr prísnejšie politiky migrácie a stráženia hraníc. Na druhej strane,  v oblasti integrácie podporujeme viaceré opatrenia, ktoré by prispeli k lepšiemu zapojeniu do spoločnosti.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

18. 01. 2021

Menšinová politika na Slovensku 2020

Obsah:

Publikácia Menšinová politika na Slovensku 2020 prináša výber najdôležitejších textov venovaných reflexiám, analýzam a zisteniam z oblasti menšinových práv a politík v roku 2020. Texty pôvodne vychádzali v kritickom magazíne Menšinová politika na Slovensku . 

V aktuálnej záverečnej publikácii sa dočítate o dopadoch pandémie na vzdelávanie rôznych skupín detí, o rozhodnutí ESĽP v prípade policajnej brutality v Moldave nad Bodvou, ale aj o zmene prístupu ministerstva školstva k problému segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. 

V téme migrácie a integrácie cudzincov sme sa venovali novej migračnej politike, a tiež argumentujeme v prospech vytvorenia Imigračného a naturalizačného úradu, ktorý by témy spojené s migráciou zastrešoval. Prinášame tiež zistenia z nášho nového výskumu postojov verejnosti voči cudzincom.

V roku 2020 nastúpila nová vláda. Pozreli sme sa preto, ako sa postavila k téme menšinových práv vo svojom programovom vyhlásení. Venovali sme sa tiež téme samostatného menšinového zákona, o ktorého podobe a význame prebiehajú rozsiahle diskusie. V nadväznosti na pripravované sčítanie obyvateľov sme sa pozreli aj na tému zisťovania etnicity, národnosti a možnosti prihlásiť sa k viac než jeden národnosti. 

V neposlednom rade sme pozornosť sústredili aj na odsúdenie M. Kotlebu, keďže toto rozhodnutie považujeme za veľmi významný krok v boji proti pravicovému extrémizmu na Slovensku.

Prajeme príjemné čítanie.

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

18. 12. 2020

Cudzinci ako obyvatelia miest – zistenia z výskumu

Obsah:

Výskumná správa Cudzinci ako obyvatelia miest – zistenia z výskumu sumarizuje výsledky výskumu o dostupnosti integračných služieb, ktorý CVEK realizoval v období apríl – september 2020. Cieľom bolo zistiť, ako samosprávy, ale aj ďalší aktéri na lokálnej úrovni na Slovensku vnímajú, že zahraničná migrácia postupne ovplyvňuje zmenu populácie na ich územiach. Zaujímalo nás, či vo svojich politikách a aktivitách vôbec reflektujú a vnímajú cudzincov ako súčasť miestnej komunity, či si uvedomujú ich potreby a realizujú aktivity zamerané na to, aby im umožnili začleniť sa do života v meste.

Zamerali sme sa na to, či mestá poznajú svojich obyvateľov – cudzincov, či vôbec reflektujú tému migrácie a integrácie a či tieto témy začlenili do svojich strategických dokumentov. Zaujímalo nás tiež, či sú niektoré verejné služby dostupné aj pre cudzincov, prípadne či samosprávy alebo iní aktéri poskytujú nejaké špecifické služby alebo aktivity zamerané na to, aby pomohli cudzincom začleniť sa do života v meste. Témou výskumu tiež bolo, do akej miery sú iní aktéri (štátna správa, MVO, zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie a pod.) zapojení do procesu integrácie cudzincov a či na lokálnej alebo regionálnej úrovni vôbec existuje nejaká forma ich spolupráce. Zisťovali sme tiež, ako rôzni aktéri vnímajú proces integrácie, v čom vidia bariéry začlenenia cudzincov do života spoločnosti a naopak, v čom vidia pozitíva alebo faktory, ktoré tento proces uľahčujú.

Táto výskumná správa vznikla v rámci projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje, postoje spolufinancovaného Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

11. 12. 2020

Cudzinci v meste – príručka pre tvorbu integračných stratégií na lokálnej úrovni

Obsah:

Mestá sa stávajú čoraz rozmanitejšími a vďaka narastajúcej migrácii v nich žije aj čoraz viac cudzincov.
Vzhľadom na demografické zmeny a starnutie populácie je možné očakávať, že počty cudzincov aj v
slovenských mestách budú narastať. Preto je dôležité v tvorbe politík myslieť aj na túto skupinu
obyvateľstva. 

Ako však treba pristupovať k tvorbe stratégií integrácie cudzincov na lokálnej úrovni? Na čo všetko treba pamätať, aké procesy a mechanizmy využiť a koho všetkého k tvorbe prizvať? 

Táto príručka prináša viaceré odporúčania, rady a pomôcky, ako vytvárať stratégie integrácie
cudzincov či opatrenia na ich začlenenie tak, aby reflektovali jednak potreby samosprávy, miestneho
spoločenstva, ale aj samotných cudzincov.

 

Príručka vznikla ako súčasť projektu „Kapacity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

7. 10. 2020

Vzdelávanie detí cudzincov v čase korony

Obsah:

V tomto roku sme zažili niekoľko mesiacov dištančného vzdelávania, ktoré bolo pre mnohé deti náročnejšie než pre iné. Medzi tieto deti patria aj deti cudzincov, ktoré sú veľmi špecifickou skupinou. V čase dištančného vzdelávania čelila mnohým ťažkostiam. Viac ako dvetisíc detí na základných školách prechádza aj v bežnom období mnohými adaptačnými ťažkosťami. Obvykle majú ale pri sebe pani učiteľku či učiteľa, ktorí im dokážu pomôcť priamo v triede počas vyučovania alebo po ňom. 

Príručka, ktorú v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku vypracovala riaditeľka CVEKu Elena Gallo Kriglerová pomôže pedagogickým zamestnancom lepšie zvládnuť dištančné vzdelávanie práve tejto skupiny detí.

7. 10. 2020

Desatoro pre školy – na čo nezabúdať pri vzdelávaní detí cudzincov

Obsah:

Na jar 2020 sme v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravili príručku pre školy, ktorej cieľom je priblížiť pedagogickému personálu to, ako môže vyzerať proces začleňovanie detí cudzincov do vzdelávacieho procesu na Slovensku, poskytnúť základné rady a princípy, ktoré priamo nesúvisia s legislatívnym nastavením a obsahom vzdelávania, ale môžu pomôcť pochopiť určité špecifické situácie, ktoré sú s príchodom detí cudzincov spojené. Poukazuje na viacero vecí, ktoré je potrebné mať na pamäti, keď s deťmi a rodinami cudzincov prichádzame do kontaktu. Venuje sa témam kultúrneho šoku, ktorý mnohé deti cudzincov po príchode do nového prostredia zažívajú. Popisuje niektoré dôležité potreby detí cudzincov, pomôže nastaviť komunikáciu s rôznymi aktérmi tak, aby sa predchádzalo konfliktom či zlyhaniam. V neposlednom rade hovorí o atmosfére v triede či v škole, ktorá nepochybne hrá pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania dôležitú rolu. Text vychádza z výskumov a
publikácií o tejto téme, najmä zo slovenského a českého prostredia. Ďalej zo skúseností autoriek, ktoré sa téme dlhodobo venujú spolu s mnohými učiteľmi, učiteľkami, cudzincami a odborníkmi na témy vzdelávania.

Veríme, že príručka bude užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú všetkým deťom zabezpečiť dobré vzdelanie.

Projekt „Kapacity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

8. 09. 2020

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku: Biele miesta v politike začleňovania Rómov

Obsah:

Správa sa zameriava na prístup k športu, monitorovanie a evalváciu národných projektov a politiky zamerané na väčšinovú spoločnosť. Tieto oblasti sme vybrali, pretože buď predstavujú tzv. biele miesta v politikách začleňovania Rómov, alebo ich význam a / alebo implementácia je podcenená. Po roku 2020 si tieto oblasti podľa nášho názoru zaslúžia viac pozornosti, aby zlepšili dopad politík zameraných na začleňovanie Rómov.

Správu pripravilo Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Človek v ohrození a Rómska platforma

Správa bola pripravená ako súčasť pilotného projektu Rómskeho občianskeho monitoringu, „Budovanie kapacít Rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných integračných stratégií‘. Pilotný projekt je realizovaný pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo spravodlivosť a spotrebitelia a je koordinovaný Stredoeurópskou univerzitou, Centrom pre štúdium verejných politík v partnerstve s Európskou sieťou lokálnych rómskych organizácií ERGO Network), Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Rómskym vzdelávacím fondom (REF), a je implementovaný približne 90 mimovládnymi organizáciami (MVO) a expertmi z 27 členských štátov.

Správa v slovenčine je dostupná tu rcm-civil-society-monitoring-report-3-slovakia-2019-eprint-sk-fin

Správa v angličtine je dostupná tu rcm-civil-society-monitoring-report-3-slovakia-2019-eprint-fin

hore