CVEK

11. 03. 2024

HLAS PRE VŠETKÝCH – tréningový modul pre samosprávy na rozvoj participácie zraniteľných skupín

Obdobie realizácie: marec 2024 – február 2025

Tento projekt realizujeme vďaka podpore z programu ‘Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe – PROTEUS’, ktorý implementuje Transatlantic Fund v spolupráci s programom Engaging Central Europe (ECE) nadácie German Marshall Fund. Projekt PROTEUS je spolufinancovaný z programu European Education and Culture Executive Agency (EACEA) v rámci programu Európskej únie ´Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)´.

Projekt reaguje na nedostatočnú pripravenosť samospráv zapájať do rozhodovacích procesov zraniteľné skupiny napriek tomu, že participatívne procesy sa stávajú čoraz častejšie dôležitým nástrojom tvorby verejných politík.

V rámci projektu preto zmapujeme hlavné skúsenosti a bariéry v zapájaní zraniteľných skupín, vytvoríme tréningový modul pre samosprávy na zvyšovanie ich kapacity zapájať tieto skupiny, ktorý následne pilotne otestujeme. Prispejeme aj k zvyšovaniu povedomia o zapájaní zraniteľných skupín pravidelným publikovaním článkov a rozhovorov o  dôležitosti zapájania zraniteľných skupín.

11. 03. 2024

Rozvoj kapacít samospráv v oblasti inklúzie utečencov a utečeniek

Obdobie realizácie: január 2024 – december 2024.

Tento projekt realizujeme s podporou UNHCR.

Rok 2022 postavil mnohé samosprávy pred novú výzvu. Do miest prišli ľudia z Ukrajiny, ale prichádzajú aj iní ľudia s migračným pôvodom. Sú to noví obyvatelia a obyvateľky miest, ktorí však najmä v začiatkoch potrebujú istú podporu, aby sa mohli stať plnohodnotnými obyvateľmi a prispievať k rozvoju miestneho spoločenstva. Sú to práve samosprávy, kto v začleňovaní odídencov z Ukrajiny, utečencov a ďalších cudzincov zohráva dôležitú úlohu.

Avšak na to, aby mohli samosprávy pracovať na začleňovaní svojich nových obyvateľov, potrebujú mať k dispozícii kvalitné dáta o komunitách, ktoré v meste žijú, ale aj poznať a rozumieť ich špecifickým potrebám.

Projekt stavia na doterajších skúsenostiach CVEKu z viacerých spoluprác so samosprávami v oblasti integrácie cudzincov/niek. V rámci projektu zorganizujeme vzdelávacie podujatia pre štyri samosprávy v oblasti interkultúrnej komunikácie a participácie cudzincov/utečencov, ale aj v oblasti zberu a analýzy dát o zahraničnej migrácii na lokálnej úrovni. Dôležitou aktivitou projektu je aj vytvorenie mechanizmu zberu dát pre zabezpečenie prehľadu o komunitách odídencov a utečencov na lokálnej úrovni.

29. 05. 2023

Tvorba stratégií integrácie detí a rodín z Ukrajiny a ďalších zraniteľných skupín na lokálnej úrovni

Obdobie realizácie: máj 2023 – apríl 2024

Projekt realizujeme s podporou UNICEF Slovakia – Ukraine Refugee Response.

V roku 2022 nastala po vypuknutí vojny na Ukrajine bezprecedentná situácia, keď viac ako 100 000 ľudí získalo dočasnú ochranu na Slovensku. Aby Slovensko mohlo na túto situáciu účinne reagovať a v strednodobom a dlhodobom horizonte zabezpečiť primerané podmienky pre deti a ich rodiny z Ukrajiny, ktoré zostávajú na Slovensku, je dôležité, aby kľúčoví aktéri mali k dispozícii spoľahlivé politické nástroje. Najväčšiu časť opatrení na prvotné prijatie ľudí na úteku realizovali samosprávy. Samosprávy však zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri podpore ich ďalšieho začlenenia – sú svojim obyvateľom najbližšie a majú rôzne úlohy a kompetencie súvisiace so začlenením detí a ich rodín z Ukrajiny.

Úlohou CVEK-u v tomto projekte je v spolupráci s vybranými samosprávami v rôznych regiónoch Slovenska vytvoriť komplexné strednodobé až dlhodobé a udržateľné stratégie začleňovania ukrajinských detí a ich rodín, iných cudzincov a/alebo zraniteľných skupín obyvateľstva na lokálnej úrovni.

Projekt sa skladá z dvoch fáz: 1) výskumná fáza zameraná na zmapovanie situácie a analýzu potrieb v každom zapojenom meste, a 2) fáza participatívnej stvorby stratégií integrácie detí a ich rodín z Ukrajiny, cudzincov a/alebo ďalších zraniteľných skupín v každom meste.

6. 05. 2022

A part for All – podpora participácie mladých ľudí z rozmanitých skupín

Obdobie realizácie: 1. máj 2022 – 30. apríl 2024

Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+ 2021-2027 – KA210-mládež

 

 

Projekt prepojí mladých ľudí z rozmanitých prostredí v Bratislavskom kraji. Zameriame sa špecificky na posilnenie zapájania mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ako sú migranti, Rómovia, mladí ľudia so zdravotným postihnutím, LGBTI mladí ľudia, ši mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mladí ľudia zo zraniteľných skupín čelia pri participácii viacerým bariéram (nedostatok zručností, informácií, sebavedomia). V rámci projektu budeme priamo a intenzívne pracovať s približne 15 mladými ľuďmi z rôznych skupín v rámci tzv. akčnej skupiny. Tú vytvoríme spoločne s nimi na základe výskumu ich situácie a potrieb, ktorý zrealizujeme v úvodnej fáze projektu. Cieľom je posilnenie ich kompetencií a zručností pre lepšie zapájanie sa do diania na lokálnej úrovni. Spoločne s nimi navrhneme aj stratégiu mládeže pre miestnu samosprávu.

Cenné rady a konzultácie nám počas projektu bude poskytovať náš projektový partner z Nemecka – YES Forum.

 

hore