CVEK

29. 05. 2023

Tvorba stratégií integrácie detí a rodín z Ukrajiny a ďalších zraniteľných skupín na lokálnej úrovni

Obdobie realizácie: máj 2023 – apríl 2024

Projekt realizujeme s podporou UNICEF Slovakia – Ukraine Refugee Response.

V roku 2022 nastala po vypuknutí vojny na Ukrajine bezprecedentná situácia, keď viac ako 100 000 ľudí získalo dočasnú ochranu na Slovensku. Aby Slovensko mohlo na túto situáciu účinne reagovať a v strednodobom a dlhodobom horizonte zabezpečiť primerané podmienky pre deti a ich rodiny z Ukrajiny, ktoré zostávajú na Slovensku, je dôležité, aby kľúčoví aktéri mali k dispozícii spoľahlivé politické nástroje. Najväčšiu časť opatrení na prvotné prijatie ľudí na úteku realizovali samosprávy. Samosprávy však zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri podpore ich ďalšieho začlenenia – sú svojim obyvateľom najbližšie a majú rôzne úlohy a kompetencie súvisiace so začlenením detí a ich rodín z Ukrajiny.

Úlohou CVEK-u v tomto projekte je v spolupráci s vybranými samosprávami v rôznych regiónoch Slovenska vytvoriť komplexné strednodobé až dlhodobé a udržateľné stratégie začleňovania ukrajinských detí a ich rodín, iných cudzincov a/alebo zraniteľných skupín obyvateľstva na lokálnej úrovni.

Projekt sa skladá z dvoch fáz: 1) výskumná fáza zameraná na zmapovanie situácie a analýzu potrieb v každom zapojenom meste, a 2) fáza participatívnej stvorby stratégií integrácie detí a ich rodín z Ukrajiny, cudzincov a/alebo ďalších zraniteľných skupín v každom meste.

6. 05. 2022

A part for All – podpora participácie mladých ľudí z rozmanitých skupín

Obdobie realizácie: 1. máj 2022 – 30. apríl 2024

Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+ 2021-2027 – KA210-mládež

 

 

Projekt prepojí mladých ľudí z rozmanitých prostredí v Bratislavskom kraji. Zameriame sa špecificky na posilnenie zapájania mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ako sú migranti, Rómovia, mladí ľudia so zdravotným postihnutím, LGBTI mladí ľudia, ši mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mladí ľudia zo zraniteľných skupín čelia pri participácii viacerým bariéram (nedostatok zručností, informácií, sebavedomia). V rámci projektu budeme priamo a intenzívne pracovať s približne 15 mladými ľuďmi z rôznych skupín v rámci tzv. akčnej skupiny. Tú vytvoríme spoločne s nimi na základe výskumu ich situácie a potrieb, ktorý zrealizujeme v úvodnej fáze projektu. Cieľom je posilnenie ich kompetencií a zručností pre lepšie zapájanie sa do diania na lokálnej úrovni. Spoločne s nimi navrhneme aj stratégiu mládeže pre miestnu samosprávu.

Cenné rady a konzultácie nám počas projektu bude poskytovať náš projektový partner z Nemecka – YES Forum.

 

hore