CVEK

6. 05. 2022

A part for All – podpora participácie mladých ľudí z rozmanitých skupín

Obdobie realizácie: 1. máj 2022 – 1. november 2023

Projekt podporila Európska únia v rámci programu Erasmus+ 2021-2027 – KA210-mládež

 

 

Projekt prepojí mladých ľudí z rozmanitých prostredí v Bratislavskom kraji. Zameriame sa špecificky na posilnenie zapájania mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ako sú migranti, Rómovia, mladí ľudia so zdravotným postihnutím, LGBTI mladí ľudia, ši mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mladí ľudia zo zraniteľných skupín čelia pri participácii viacerým bariéram (nedostatok zručností, informácií, sebavedomia). V rámci projektu budeme priamo a intenzívne pracovať s približne 15 mladými ľuďmi z rôznych skupín v rámci tzv. akčnej skupiny. Tú vytvoríme spoločne s nimi na základe výskumu ich situácie a potrieb, ktorý zrealizujeme v úvodnej fáze projektu. Cieľom je posilnenie ich kompetencií a zručností pre lepšie zapájanie sa do diania na lokálnej úrovni. Spoločne s nimi navrhneme aj stratégiu mládeže pre miestnu samosprávu.

Cenné rady a konzultácie nám počas projektu bude poskytovať náš projektový partner z Nemecka – YES Forum.

 

6. 05. 2022

Pandémia ako ľudskoprávna lekcia

Obdobie realizácie: 1.apríl 2022 – 31. december 2022

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Pandémia disproporčne negatívne dopadla najmä na menšinové a zraniteľné skupiny – deti a mladých (dištančné vzdelávanie a duševné zdravie), Rómov (karantenizácia komunít a porušovanie práv), cudzincov (nejasný právny status a nedostatok informácií), ľudí so zdravotným postihnutím (nedostatočne poskytované sociálne služby) a seniorov (sociálna izolácia a iné aspekty).Považujeme za dôležité tieto porušenia ľudských práv zreflektovať a definovať prístupy, ako im v budúcnosti predchádzať, čo je hlavným cieľom tohto projektu. Výsledkom projektu bude publikácia, ktorá bude okrem analýz obsahovať aj rozhovory s členmi či členkami zraniteľných skupín, čím práve im chceme dať hlas. Súčasťou projektu bude aj formulovanie odporúčaní pre verejné politiky, ktoré budeme prezentovať širokej aj odbornej verejnosti, či médiám.

7. 10. 2021

Mechanizmus prevencie radikalizácie – polícia a mladí spoločne

Obdobie realizácie: 1. októbra 2021 – 31. marca 2023

Projekt ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu – polícia a mladí spoločne’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Zámerom projektu je prispieť k zmene paradigmy od represie k prevencii v oblasti radikalizácie mladých ľudí. V rámci výskumnej fázy projektu preskúmame s využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych metód podhubie pre príklon k extrémizmu a stav v oblasti prevencie. Vo fáze venovanej podpore participácie mladých ľudí vytvoríme pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov a zástupkýň relevantných inštitúcií a mladých ľudí, s ktorou budeme pracovať na vytvorení návrhu mechanizmu prevencie radikalizácie mladých ľudí. Ten následne predstavíme mladým ľuďom po celkom Slovensku v rámci konzultačných workshopov, na ktorých budeme zbierať ďalšie podnety a spätnú väzbu. V rámci advokačných aktivít budeme spolu s členmi a členkami pracovnej skupiny presadzovať zavedenie vytvoreného mechanizmu do praxe. 

Do projektu budú ako konzultanti a konzultantky priamo zapojení aj mladí ľudia. Svojou expertízou nám zároveň pomôže expert na radikalizáciu a prevenciu extrémizmu z Nórska.

19. 06. 2019

Psota na Slovensku

Obdobie realizácie: 2019/2020

Donor: Projekt PSOTA NA SLOVENSKU 2019-2020 je podporený z programu Active citizens fund Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Od roku 2019 spolupracujeme s divadlom Pôtoň na projekte Psota na Slovensku. Psota na Slovensku je vzdelávací projekt, ktorý sa zameriava na aktuálne spoločenské témy a prostredníctvom umenia kreuje kritické myslenie mladých ľudí – študentov stredných a vysokých škôl. Súčasťou celodenného podujatia sú kreatívne workshopy, odborné diskusie, divadelné predstavenia, živé knižnice a prednášky o organizáciách tretieho sektora.

Aktuálnou témou Psoty na Slovensku je migrácia. Úlohou našej organizácie je svojím expertným vkladom prispievať k odbornej diskusii so študentmi stredných a vysokých škôl o tejto téme, búrať mýty a predsudky voči cudzincom na Slovensku a priniesť do diskusie širší spoločenský kontext. Úlohou CVEKu ako partnera v projekte je aj realizovať výskum o postojoch mladých ľudí k migrácii a skúmať, nakoľko sa tieto názory menia (aj) pod vplyvom podujatí realizovaných Divadlom Pôtoň.

Viac o projekte sa dočítate tu.

hore