CVEK

29. 05. 2023

Tvorba stratégií integrácie detí a rodín z Ukrajiny a ďalších zraniteľných skupín na lokálnej úrovni

Obdobie realizácie: máj 2023 – apríl 2024

Projekt realizujeme s podporou UNICEF Slovakia – Ukraine Refugee Response.

V roku 2022 nastala po vypuknutí vojny na Ukrajine bezprecedentná situácia, keď viac ako 100 000 ľudí získalo dočasnú ochranu na Slovensku. Aby Slovensko mohlo na túto situáciu účinne reagovať a v strednodobom a dlhodobom horizonte zabezpečiť primerané podmienky pre deti a ich rodiny z Ukrajiny, ktoré zostávajú na Slovensku, je dôležité, aby kľúčoví aktéri mali k dispozícii spoľahlivé politické nástroje. Najväčšiu časť opatrení na prvotné prijatie ľudí na úteku realizovali samosprávy. Samosprávy však zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri podpore ich ďalšieho začlenenia – sú svojim obyvateľom najbližšie a majú rôzne úlohy a kompetencie súvisiace so začlenením detí a ich rodín z Ukrajiny.

Úlohou CVEK-u v tomto projekte je v spolupráci s vybranými samosprávami v rôznych regiónoch Slovenska vytvoriť komplexné strednodobé až dlhodobé a udržateľné stratégie začleňovania ukrajinských detí a ich rodín, iných cudzincov a/alebo zraniteľných skupín obyvateľstva na lokálnej úrovni.

Projekt sa skladá z dvoch fáz: 1) výskumná fáza zameraná na zmapovanie situácie a analýzu potrieb v každom zapojenom meste, a 2) fáza participatívnej stvorby stratégií integrácie detí a ich rodín z Ukrajiny, cudzincov a/alebo ďalších zraniteľných skupín v každom meste.

hore