CVEK

CVEK je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 a sídli v Bratislave. Naším cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť. Naša práca vychádza z ľudskoprávnych princípov, akými sú rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a rozmanitosti spoločnosti.

Aktivity CVEKu sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny. Zameriavame sa na inklúziu marginalizovaných skupín, či už ide o Rómov, migrantov alebo iné menšiny. Tematicky sa zameriavame predovšetkým na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej situácie, interetnických vzťahov a politickej participácie.

Výskum

Máme bohaté výskumné skúsenosti a realizujeme najmä kvalitatívny výskum. Zameriavame sa na životnú situáciu jednotlivcov a skupín, ktorí nemôžu plnohodnotne participovať na fungovaní spoločnosti a zisťujeme, aký dopad na ich životy majú rôzne politiky a opatrenia v praxi. Skúmame aj verejnú mienku a politický diskurz a zaujímajú nás bariéry, ktoré bránia vzniku inkluzívnej spoločnosti. Prostredníctvom našich výskumov zároveň dávame hlas marginalizovaným skupinám obyvateľstva a tlmočíme ich potreby. 

Advokácia

Poznatky z výskumov využívame pri analýzach verejných politík a formulovaní odporúčaní pre tvorcov politík. Prostredníctvom vydávania odborných publikácií, mediálnych výstupov, pripomienkovaním zákonov, či účasťou v rozličných pracovných skupinách  sa snažíme presadzovať opatrenia, ktoré rešpektujú ľudské práva a naprávajú nerovnosti v spoločnosti.

Vzdelávanie

Vieme, že kritizovať nestačí. Preto sa v našich projektoch zameriavame aj na spoluprácu pri zavádzaní lepších politík do praxe. Spolupracujeme s obcami, mestami, ústrednými orgánmi štátnej správy, školami a ďalšími inštitúciami a pripravujeme pre ne vzdelávacie aktivity, konzultácie a odborné podklady.

27. 02. 2019
5. 03. 2018
7. 02. 2018
18. 10. 2017
28. 03. 2016
21. 12. 2015
16. 12. 2015
14. 12. 2015
15. 10. 2015
29. 06. 2015
viac
hore