CVEK

CVEK je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 a sídli v Bratislave. Naším cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť. Naša práca vychádza z ľudskoprávnych princípov, akými sú rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a rozmanitosti spoločnosti.

Aktivity CVEKu sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny. Zameriavame sa na inklúziu marginalizovaných skupín, či už ide o Rómov, migrantov alebo iné menšiny. Tematicky sa zameriavame predovšetkým na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej situácie, interetnických vzťahov a politickej participácie.

Výskum

Máme bohaté výskumné skúsenosti a realizujeme najmä kvalitatívny výskum. Zameriavame sa na životnú situáciu jednotlivcov a skupín, ktorí nemôžu plnohodnotne participovať na fungovaní spoločnosti a zisťujeme, aký dopad na ich životy majú rôzne politiky a opatrenia v praxi. Skúmame aj verejnú mienku a politický diskurz a zaujímajú nás bariéry, ktoré bránia vzniku inkluzívnej spoločnosti. Prostredníctvom našich výskumov zároveň dávame hlas marginalizovaným skupinám obyvateľstva a tlmočíme ich potreby. 

Advokácia

Poznatky z výskumov využívame pri analýzach verejných politík a formulovaní odporúčaní pre tvorcov politík. Prostredníctvom vydávania odborných publikácií, mediálnych výstupov, pripomienkovaním zákonov, či účasťou v rozličných pracovných skupinách  sa snažíme presadzovať opatrenia, ktoré rešpektujú ľudské práva a naprávajú nerovnosti v spoločnosti.

Vzdelávanie

Vieme, že kritizovať nestačí. Preto sa v našich projektoch zameriavame aj na spoluprácu pri zavádzaní lepších politík do praxe. Spolupracujeme s obcami, mestami, ústrednými orgánmi štátnej správy, školami a ďalšími inštitúciami a pripravujeme pre ne vzdelávacie aktivity, konzultácie a odborné podklady.

hore