CVEK

27. 06. 2022

Prevencia radikalizácie a extrémizmu z pohľadu inštitúcií

Obsah:

V rámci projektu Mechanizmus prevencie radikalizácie – mladí a polícia spoločne sme okrem kvantitatívneho výskumu a fokusových skupín s mladými ľuďmi realizovali aj individuálne pološtruktúrované rozhovory s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré sa venujú téme prevencie radikalizácie.

Naším cieľom je poznať podhubie a faktory, ktoré na extrémizmus a radikalizáciu mladých vplývajú. Preto sme rozhovory s predstaviteľmi rôznych inštitúcií zamerali predovšetkým na to, ako oni sami vnímajú tento fenomén, faktory, ktoré naň vplývajú a spoločenskú situáciu, ktorá môže ovplyvňovať to, že mladí ľudia sa začnú prikláňať na stranu extrémizmu. Zamerali sme sa aj na tému dôvery v inštitúcie a hlasu mladých ľudí, ktoré sa v rôznych výskumoch ukazujú ako dôležité faktory súvisiace s touto témou. 

Vo výskume sme sledovali aj výzvy, ktorým ako krajina čelíme v téme radikalizácie, a to, ako k nej pristupuje štát svojimi politikami a legislatívnym nastavením, či podporou rôznych organizácií pri realizácii preventívnych programov.

Dôležitou časťou výskumu bolo aj poznanie konkrétnych aktivít jednotlivých organizácií a inštitúcií, aby sme projekt v jeho ďalších fázach realizovali efektívne a nadväzovali na to, čo už v praxi funguje.

Táto publikácia je preto základnou analýzou inštitucionálneho pohľadu na tému prevencie radikalizácie mladých ľudí.

 

Táto publikácia vychádza ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

hore