CVEK

25. 01. 2022

Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu

Obsah:

Kniha Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu prináša množstvo zaujímavých výskumných zistení, vďaka ktorým môžeme na spolužitie v rozmanitej spoločnosti nazerať odborne, ale aj ľudsky. Publikácia je výsledkom dvojročného výskumného projektu zameraného na integráciu cudzincov na Slovensku, v rámci ktorého sme zrealizovali 2 reprezentatívne kvantitatívne výskumy (medzi cudzincami a väčšinovou populáciou), 1 dotazníkový prieskum na úrovni okresných miest, 56 individuálnych rozhovorov s aktérmi integrácie na lokálnej úrovni, 9 fokusových skupín s väčšinovou populáciou a 50 individuálnych rozhovorov s cudzincami žijúcimi na Slovensku. 

Táto mozaika výskumov tak nazerá na tému začleňovania cudzincov komplexne z rôznych strán. V publikácii poukazujeme na to, že inštitúcie verejnej správy ešte stále nie sú na tému integrácie pripravené. Ľudia s migračným pôvodom sú vo verejných politikách neviditeľní. Verejnosť sa migrácii bráni a považuje ju viac za ohrozenie než príležitosť. Vzájomné kontakty s cudzincami však výrazne napomáhajú zmene postojov a lepšiemu spolunažívaniu. Pre cudzincov je zas Slovensko malá a pokojná krajina, kde sa dá žiť kvalitný život. Máme potenciál sa rozvíjať, ale bráni nám v tom uzavretosť voči rozmanitosti. 

Kniha prináša návrhy na skvalitnenie verejných politík a podporu vzájomného spolužitia. Užitočné informácie v nej tak nájdu tvorcovia politík, akademici a akademičky ďalší aktéri a aktérky, či bežní ľudia, ktorých zaujíma, v akej krajine žijeme.

 

Publikácia je výstupom projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

hore