CVEK

18. 11. 2022

Mladí ľudia z menšín – identita, dôvera, vylúčenie, participácia

Obsah:

Táto analýza je prvým výstupom z projektu s názvom “A part for all – podpora participácie mladých ľudí z rozmanitých skupín”, ktorý v CVEKu realizujeme od začiatku mája 2022.

V CVEKu sa téme participácie rôznych menšinových skupín venujeme už niekoľko rokov a poukazujeme na to, že zapájanie rozmanitých skupín do tvorby politík, ale aj všeobecnejšie do života spoločnosti, je kľúčové pre vytváranie súdržnej spoločnosti. Mladí ľudia z rôznych menšinových skupín alebo skupín, ktoré môžeme vnímať ako zraniteľné, sú v oblasti participácie a vypočutia ich hlasu v ešte nevýhodnejšej pozícii než mladí vo všeobecnosti.

Mladí ľudia pritom v posledných rokoch čelia mnohým výzvam, ktorým predchádzajúce generácie nečelili. Pandémia ochorenia COVID-19, klimatická kríza, inflácia, čoraz väčší nárast vplyvu sociálnych sietí a dezinformácií, výrazné spoločenské zmeny – to sú všetko témy, ktoré majú omnoho výraznejšie dopady na mladých ľudí a zvlášť na mladých ľudí z prostredia menšín. 

V našom aktuálnom projekte sa preto zameriavame na mladých Rómov a Rómky, mladých ľudí z LGBTI+ komunity, mladých cudzincov a cudzinky, mladých ľudí so zdravotným postihnutím a zo socio-ekonomicky znevýhodneného prostredia v Bratislave a okolí. Naším zámerom je posilniť mladých ľudí z menšín a pomôcť im rozvíjať ich zručnosti, aby sa mohli aktívne zapájať do diania vo svojom okolí a komunitách.

V prvej fáze projektu sme zrealizovali výskum, ktorého cieľom bolo porozumieť situácii a vnímaniu mladých ľudí z menšín a dať im hlas. Zistenia z výskumu sú obsiahnuté v tejto analýze. V rozhovoroch sme sa venovali štyrom tematickým okruhom: vnímanie a prežívanie vlastnej menšinovej identity, dôvera voči inštitúciám a vnímanie podpory zo strany inštitúcií, skúsenosti so sociálnym vylúčením a skúsenosti s participáciou. 

Projekt „A part for all – promoting participation of diverse young people“ je podporený z programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: partnerstvá pre spoluprácu.

 

hore