CVEK

30. 06. 2011

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: potreby a riešenia

Obsah:

Kniha Vzdelávanie detí cudzincov – potreby a riešenia predstavuje čitateľom výsledky výskumu, ktorý mapoval vzdelávanie detí cudzincov na základných školách na  Slovensku. Publikácia Centra pre výskum etnicity a kultúry a Nadácie Milana Šimečku sa popri štatistickej a legislatívnej analýze venuje predovšetkým tomu, ako sa zákony napĺňajú v praxi a s akými problémami sa riaditelia, učitelia a aj deti cudzincov vo svojej každodennej realite stretávajú. Okrem analýzy aktuálneho stavu kniha prináša aj odporúčania pre tvorcov verejných politík na  zlepšenie možností vzdelávania detí cudzincov a prekonanie súčasných bariér.

Kľúčové slová: deti cudzincov, školstvo, rozmanitosť, migrácia

2. 06. 2011

Integrácia migrantov na lokálnej úrovni – výskumné zistenia a odporúčania

Obsah:

Migranti sa vo svojom praktickom živote potýkajú s  množstvom prekážok a  bariér, ktoré im bránia žiť plnohodnotný život – pracovať, podnikať, študovať a pod. Postupné prekonávanie týchto bariér a zapájanie sa do života spoločnosti nazývame procesom integrácie. Optimálne je, keď tento proces neprebieha len jednostranne, ale aj postupným prispôsobovaním sa hostiteľskej krajiny, jej inštitúcií, pravidiel a zvyklostí životu cudzincov. Značná časť procesu integrácie cudzinca prebieha v  konkrétnej lokalite (obci alebo širšom regióne), kde pôsobia mnohí aktéri s ktorými prichádza cudzinec do kontaktu. Títo aktéri môžu významným spôsobom ovplyvniť, do akej miery sa cudzinec stane súčasťou existujúcich spoločenských vzťahov.

Kľúčové slová: migrácia, integrácia, lokálna úroveň, Trnava, České Budějovice, Wiener Neustadt

12. 05. 2011

Migranti – nový pohľad na staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku

Obsah:

Táto publikácia sa zameriava na aspekt kultúrnej integrácie alebo kultúrneho a náboženského spolunažívania majority a novovznikajúcich menšinových komunít. Kultúrna integrácia si zasluhuje pozornosť preto, že zostáva v oficiálnych stratégiách, ako aj vo výskumných projektoch nepokrytá alebo len okrajovo spomenutá. Významne tiež determinuje sociálne, ekonomické aj politické aspekty integrácie. Napriek tomu, že zákony o občianstve a o uznávaní cirkví prešli legislatívnymi zmenami, ich vzťah k existujúcej menšinovej politike a ku kultúrnej integrácii prisťahovalcov zostal neprebádaný. Treba však dodať, že aj keď sa táto publikácia zameriava na kultúrnu integráciu, ani v teoretickej ani empirickej časti tohto projektu nie je plne izolovaná od sociálnej, ekonomickej a politickej integrácie.

Kľúčové slová: migrácia, integrácia, multikulturalizmus, solidarita, organizácie združujúce migrantov

11. 11. 2009

Škola ako geto

Obsah:

Táto publikácia je výstupom kvantitatívneho reprezentatívneho výskumu, ktorý sa

zameriaval na nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl. Prináša cenné dáta

o formách a spôsoboch zaraďovania detí do špeciálnych škôl. V analytickej rovine poukazuje

na rôzne aspekty príčin, foriem a dôsledkov neoprávneného vzdelávania detí v špeciálnych

školách.

22. 04. 2009

Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Obsah:

Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov

detí základných škôl k menšinám, kultúrnej rozmanitosti a migrantom. Zároveň v teoretickej

rovine popisuje etnickú diverzitu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. Multikultúrnej výchove

ako prostriedku nazerania na kultúrnu rozmanitosť v teórii a praxi sa venujú dve kapitoly

knihy. Tá zároveň obsahuje aj odporúčania pre učiteľov a vzdelávaciu politiku na Slovensku.

 

Kľúčové slová: multikulturalizmus, menšiny, žiaci základných škôl, vnímanie odlišností, vzdelávanie

 

21. 11. 2007

Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo vzdelávaní

Obsah:

V posledných dvoch desaťročiach bolo prijatých viacero opatrení na zlepšovanie prístupu

rómskych detí k vzdelávaniu. Táto krátka analýza realizovaná pre Inštitút pre dobre

spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2006 poukazuje na niektoré zásadné dopady a

(ne)úspechy implementovania jednotlivých opatrení.

hore