CVEK

12. 12. 2022

Pandémia ako ľudskoprávna lekcia

Obsah:

Táto kniha je ďalšou publikáciou Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktorá sa zaoberá zraniteľnými skupinami a ich miestom v slovenskej spoločnosti. V knihe poukazujeme na to, ako pandémia zasiahla deti a mladých ľudí, seniorov, Rómov, cudzincov či ľudí so zdravotným postihnutím. V jednotlivých kapitolách popisujeme, ako rôzne opatrenia počas pandémie ovplyvnili život týchto skupín a na viacerých miestach konštatujeme, že pozícia rôznych zraniteľných skupín sa v tomto období ešte zhoršila. Navyše, ako zdôrazňujeme, protipandemické opatrenia boli problematické z hľadiska rešpektovania ľudských práv. Prinášame však aj mnohé odporúčania, ktoré by v budúcnosti mohli a mali viesť k skvalitňovaniu verejných politík.

Súdržnosť a dôvera v spoločnosti je do veľkej miery závislá na tom, ako dokážeme zabezpečiť napĺňanie potrieb všetkých obyvateľov. Je dôležité, aby každý človek mohol mať pocit, že Slovensko je aj jeho či jej krajinou, a to aj v čase kríz a neistoty. Na to potrebujeme funkčné inštitúcie, ktoré tu sú pre nás vždy, keď je to potrebné.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore