CVEK

Elena Gallová Kriglerová

/ riaditeľka, senior výskumníčka
Zameranie: práva detí z prostredia menšín, inkluzívne vzdelávanie, interetnické vzťahy, migrácia a sociálna kohézia

vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry. Od roku 2012 v ňom pôsobí ako riaditeľka. Prácu v treťom sektore začala ako výskumníčka v Inštitúte pre verejné otázky. Kultúrna integrácia, prístup detí z prostredia menšín k vzdelávaniu a interetnické vzťahy sú témami, ktorými sa zaoberá najčastejšie. V súčasnosti sa intenzívne venuje téme práv detí z prostredia menšín. V minulosti realizovala viacero výskumných projektov zameraných na situáciu Rómov a migrantov na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií venovaných uvedeným témam. Má dcéru Lilu, ktorá sa zaujíma o jednorožce a ich vzťahy s ľuďmi. Keď nepracuje a nehrá sa s dcérou na zvieratá v savane, hľadá útechu v dobrých knihách.

zatvoriť

Alena Chudžíková

/ senior výskumníčka
Zameranie: migrácia, interetnické vzťahy, politické diskurzy, sociálna psychológia predsudkov

vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite a aplikovanú sociálnu psychológiu na University of Sussex v Brightone. Aj vlastná migrantská skúsenosť ju priviedla k tomu, aby sa profesne začala venovať interetnickým vzťahom a kultúrnej rozmanitosti. V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2009 ako výskumníčka. Zameriava sa na témy politického diskurzu o menšinách a národnej identite, a tiež otázky stereotypov, predsudkov a sociálnej identity. Od roku 2011 sa podieľa na vydávaní kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku. Keď práve nepracuje, relaxuje pri dobrom filme alebo knihe, ideálne na chorvátskom pobreží. Rada chodí do divadla.

zatvoriť

Ivana Rapošová

/ junior výskumníčka
Zameranie: inkluzívne vzdelávanie, verejný priestor, kultúrna a občianska participácia menšín, pragmatická sociológia

absolvovala štúdium sociológie a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. V štúdiu sociológie na svojej alma mater naďalej pokračuje ako interná doktorandka.  Akademicky sa zaoberá kultúrnou a pragmatickou sociológiou, predovšetkým problematikou kolektívnej pamäte a vyjednávaním sporov o prináležanie v mestskom priestore. V  Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od septembra 2013 ako výskumníčka. Medzi oblasti jej záujmu patria inkluzívne vzdelávanie a občianska a kultúrna participácia migrantov a menšín. Preferuje kvalitatívne výskumné metódy, predovšetkým etnografiu a vizuálnu etnografiu. V minulosti absolvovala výmenný študijný pobyt na Bosphorus University v Istanbule, štvormesačný dobrovoľnícky pobyt vo vidieckej komunite v Nepále a fellowship v komunitnom organizovaní v USA. Miluje vietor vo vlasoch, vôňu jarných kvetov a vo voľnom čase rada chodí po horách.

zatvoriť

Jana Kadlečíková

/ senior výskumníčka
Zameranie: výskum a analýza základných práv, sociálna inklúzia a participácia etnických menšín a migrantov, analýza verejných politík

vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej magisterskej práci sa venovala problematike rozvoja sociálnych služieb na miestnej úrovni. V rokoch 2001 až 2005 pôsobila v Inštitúte pre verejné otázky, kde ako výskumníčka a analytička participovala na viacerých výskumoch o postavení Rómov na Slovensku. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry, kde odvtedy aj pôsobí. Vo svojej práci sa zameriava na rozličné aspekty postavenia etnických a náboženských menšín na Slovensku. Zaujímajú ju možnosti participácie migrantov na miestnej úrovni. Baví ju však zaoberať sa aj postojmi verejnosti k menšinám. Je spoluautorkou viacerých publikácií na vyššie uvedené témy. Vo svojom súkromí sa rada venuje predovšetkým svojej rodine, manželovi a dvom deťom, ktorí v jej živote zaberajú oveľa viac priestoru, ako v tomto krátkom životopise.

zatvoriť

Tina Gažovičová

/ externá spolupracovníčka
Zameranie: rovnosť v multikultúrnej spoločnosti, politiky inklúzie, jazykové politiky, menšinové vzdelávanie

vyštudovala na Katedre sociológie na Masarykovej Univerzite v Brne a na Ústave verejnej politiky Univerzity Komenského (UK), kde v roku 2014 získala titul PhD. Má skúsenosť s vzdelávacími systémami aj v Rakúsku (základná škola), USA (študijný pobyt počas strednej školy) a Izraeli (študijný pobyt počas vysokej školy). V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2009. Odborne sa venuje predovšetkým vzdelávacím a jazykovým politikám vo vzťahu k etnickým menšinám, inkluzívnemu vzdelávaniu a  integračným opatreniam na lokálnej úrovni. Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK prednášala o menšinových politikách a pôsobí tiež ako lektorka kritického myslenia. Podieľala sa na viacerých projektoch ako výskumníčka, analytička, projektová manažérka, lektorka a autorka odborných štúdií. Svoj život zdieľa s manželom a dvoma synmi. Má rada behanie, prechádzky v lese a prostredníctvom kníh a filmov sa vžívať do príbehov iných ľudí.

zatvoriť

Katarína Medľová

/ junior výskumníčka
Zameranie: práva detí, práva ľudí s postihnutím, inkluzívne vzdelávanie, diskriminácia

vyštudovala európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a ľudské práva na Central European University v Budapešti. V Centre pre výskum etnicity a kultúry začínala v roku 2011 ako stážistka a od roku 2014 pracuje v organizácii ako výskumníčka. Profesne aj osobne ju zaujímajú témy ľudských a menšinových práv, najmä práv detí a ľudí s postihnutím a témy diskriminácie, práva na súkromie a inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa aj organizovaniu podujatí, kreatívnym nápadom a komunikácii. Po práci spieva v zbore a cestuje vlakmi.

zatvoriť

Jarmila Lajčáková

/ právnička, senior výskumníčka
Zameranie: menšinové práva, práva Rómov a politiky začleňovania Rómov, teórie rovnosti, dočasné vyrovnávacie opatrenia

študovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej Fakulte UK. V štúdiu práva pokračovala na právnickej fakulte University of Toronto v Kanade, kde v roku 2002 získala titul Master of Laws (LLM) a v roku 2007 obhájila titul Doctor of Juridical Science (SDJ).  Doktorandská práca s názvom Ethnocultural Justice for the Roma in Slovakia prináša teóriu menšinových práv, ako aj inštitucionálny návrh v podobe variantu personálnej kultúrnej autonómie. V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2007. Vedie program Menšinová politika na Slovensku, ktorého pokračovaním je iniciatíva Slovensko pre všetkých. Vo svojej práci prepája teóriu menšinových práv a nediskriminácie s výskumom verejných politík a ich zavádzaním do praxe. Za svoj najväčší úspech považuje zavedenie programu Aj ty máš šancu! na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Tento program je prvým modelom affirmative action, teda tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení v prospech  rómskych študentov, ktorý prijala vysoká škola na Slovensku. Je autorkou mnohých akademických i public policy prác.

zatvoriť

Zuzana Bargerová

/ právnička
Zameranie: integrácia cudzincov, cudzinecké právo

je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2001) a už desať rokov pôsobí ako právna expertka pre oblasť migračného práva a integrácie cudzincov v SR. V roku 2005 pomáhala zakladať Migračné informačné centrum IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu a je spoluautorkou knihy „Integrácia migrantov v Slovenskej republike: Odporúčania a výzvy pre tvorcov politík“ (2007). Od roku 2009 spolupracovala na viacerých domácich aj zahraničných výskumoch súvisiacich s integráciou cudzincov a asistovala Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Koncepcie integrácie cudzincov v SR (2009) a Integračnej politiky Slovenskej republiky (2014). Od roku 2010 pôsobí v Centre pre výskum etnicity a kultúry a v Poradni pre pobyt a občianstvo občianskeho združenia Liga za ľudské práva. Deti nemá, ale je trojnásobnou krstnou matkou, oddychuje pri varení exotických jedál a cestovaní.

zatvoriť

Eliška Maťášková

/ finančná manažérka
Zameranie: finančný manažment

štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 1991-1992 pracovala vo firme Ecodata ako odborná referentka na oddelení podpory a realizácie projektov, medzi rokmi 1992 a 1997 následne ako sales menežérka malých a stredných komunikačných systémov. V CVEKu pracuje od roku 2011 a má na starosti financie. Má dve dcéry a má rada cestovanie, dobré filmy, cvičenie vo fitku a dobrú kávu.

zatvoriť
hore