CVEK

Elena Gallová Kriglerová

/ riaditeľka, senior výskumníčka
Zameranie: migrácia a integrácia cudzincov na lokálnej úrovni, participácia menšín, interetnické vzťahy, sociálna súdržnosť a dôvera v spoločnosti

vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry. Od roku 2012 v ňom pôsobí ako riaditeľka. Prácu v občianskom sektore začala ako výskumníčka v Inštitúte pre verejné otázky. Kultúrna integrácia, participácia menšín a interetnické vzťahy sú témami, ktorými sa zaoberá najčastejšie. V súčasnosti sa intenzívne venuje aj spolupráci so samosprávami na tvorbe lokálnych politík. V minulosti realizovala viacero výskumných projektov zameraných na situáciu Rómov a migrantov na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií venovaných uvedeným témam.

zatvoriť

Alena Holka Chudžíková

/ senior výskumníčka
Zameranie: migrácia, interetnické vzťahy, politické diskurzy, sociálna psychológia predsudkov

vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite a aplikovanú sociálnu psychológiu na University of Sussex v Brightone. Aj vlastná migrantská skúsenosť ju priviedla k tomu, aby sa profesne začala venovať interetnickým vzťahom a kultúrnej rozmanitosti. V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2009 ako výskumníčka. Zameriava sa na témy migrácie, sociálnej a kultúrnej integrácie, ale tiež témy politického diskurzu o menšinách, stereotypov a predsudkov. Od roku 2014 sa intenzívnejšie venuje téme integrácie migrantov na lokálnej úrovni a spolupráci so samosprávami v tejto oblasti. Pôsobí tiež ako lektorka interkultúrnych tréningov pre rôzne profesné skupiny, najmä však zástupcov a zástupkyne verejnej správy.

zatvoriť

Ivana Rapošová

/ junior výskumníčka
Zameranie: inkluzívne vzdelávanie, verejný priestor, kultúrna a občianska participácia menšín, pragmatická sociológia

absolvovala štúdium sociológie a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. V štúdiu sociológie na svojej alma mater naďalej pokračuje ako interná doktorandka.  Akademicky sa zaoberá kultúrnou a pragmatickou sociológiou, predovšetkým problematikou kolektívnej pamäte a vyjednávaním sporov o prináležanie v mestskom priestore. V  Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od septembra 2013 ako výskumníčka. Medzi oblasti jej záujmu patria inkluzívne vzdelávanie a občianska a kultúrna participácia migrantov a menšín. Preferuje kvalitatívne výskumné metódy, predovšetkým etnografiu a vizuálnu etnografiu. V minulosti absolvovala výmenný študijný pobyt na Bosphorus University v Istanbule, štvormesačný dobrovoľnícky pobyt vo vidieckej komunite v Nepále a fellowship v komunitnom organizovaní v USA. Miluje vietor vo vlasoch, vôňu jarných kvetov a vo voľnom čase rada chodí po horách.

zatvoriť

Jana Kadlečíková

/ senior výskumníčka
Zameranie: výskum a analýza základných práv, sociálna inklúzia a participácia etnických menšín a migrantov, analýza verejných politík

vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej magisterskej práci sa venovala problematike rozvoja sociálnych služieb na miestnej úrovni. V rokoch 2001 až 2005 pôsobila v Inštitúte pre verejné otázky, kde ako výskumníčka a analytička participovala na viacerých výskumoch o postavení Rómov na Slovensku. V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry, kde odvtedy aj pôsobí. Vo svojej práci sa zameriava na rozličné aspekty postavenia etnických a náboženských menšín na Slovensku. Zaujímajú ju možnosti participácie migrantov na miestnej úrovni. Baví ju však zaoberať sa aj postojmi verejnosti k menšinám. Je spoluautorkou viacerých publikácií na vyššie uvedené témy. Vo svojom súkromí sa rada venuje predovšetkým svojej rodine, manželovi a dvom deťom, ktorí v jej živote zaberajú oveľa viac priestoru, ako v tomto krátkom životopise.

zatvoriť

Zuzana Bargerová

/ právnička
Zameranie: integrácia cudzincov, cudzinecké právo
je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2001) a pätnásť rokov pôsobí ako právna expertka pre oblasť migračného práva a integrácie cudzincov v SR, z toho desať v Centre pre výskum etnicity a kultúry. V roku 2005 pomáhala zakladať Migračné informačné centrum IOM a je spoluautorkou knihy „Integrácia migrantov v Slovenskej republike: Odporúčania a výzvy pre tvorcov politík“ (2007). Od roku 2009 spolupracovala na viacerých domácich aj zahraničných výskumoch súvisiacich s integráciou cudzincov a asistovala Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Koncepcie integrácie cudzincov v SR (2009) a Integračnej politiky Slovenskej republiky (2014). Päť rokov pôsobila v Poradni pre pobyt a občianstvo Ligy za ľudské práva. Pravidelne sa zúčastňuje na výskumoch organizácie Migration Policy Group „Index integračných politík MIPEX“. Ako národná expertka tiež od roku 2016 spolupracuje s Belgickou organizáciou MILIEU Law and Policy Consulting, ktorej poskytuje konzultácie v oblasti migrácie a vnútorných vecí. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
zatvoriť

Namina Akoussahová

/ Projektová manažérka
Zameranie: projektový a finančný manažment

 

Vyštudovala Financovanie – Bankovníctvo na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Vyše 20 rokov pôsobila v bankovom sektore, v oblasti obchodného a štruktúrovaného financovania podnikateľských subjektov v tuzemskom i zahraničnom obchode, spolupracovala na tvorbe úverovej zmluvnej dokumentácie a úverových produktov; tvorbe metodiky  a bankových procesov čerpania zdrojov z programov EXIMBANKA, EIF, EBRD, CEB úverových produktov. V súčasnosti
sa venuje ekonomickému poradenstvu a okrem združenia CVEK, pôsobí ako finančná manažérka v Nadácii Pontis, kde sa venuje finančnému controllingu prijatých  zdrojov, manažmentu projektov a tvorbe finančných reportov.

zatvoriť

Michaela Píšová

/ junior výskumníčka
Zameranie: sociálna inklúzia, vzdelávanie, kvalitatívny výskum

Vyštudovala aplikovanú sociálnu prácu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do roku 2017 pôsobila hlavne v oblasti sociálnych služieb a sociálnej integrácie, kde sa venovala hlavne priamej práci s klientmi, ale aj metodickej, projektovej, riadiacej a vzdelávacej činnosti. S Centrom pre výskum etnicity a kultúry začala spolupracovať v roku 2018 a momentálne pôsobí ako výskumníčka. Venuje sa predovšetkým téme sociálnej inklúzie a téme vzdelávanie.

zatvoriť

Mária Mokrá

/ junior výskumníčka
Zameranie: migrácia, sociálna inklúzia, sociálna a rodová rovnosť

Študuje sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V minulosti absolvovala Erazmus program v Portugalsku na Universidade de Coimbra a letný kurz na Democracy & Diversity Graduate Summer Institute. Popri štúdiu stážovala v Človeku v ohrození, v Kancelárii verejnej ochrankyne práv a v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Zameriava sa na kvalitatívny výskum a témy migrácie, sociálnej inklúzie a sociálnej a rodovej rovnosti. V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2022 ako junior výskumníčka.

zatvoriť
hore