CVEK

6. 05. 2020

(Ne)spojená krajina: monitorovanie menšinovej politiky na Slovensku

Obdobie realizácie: 1. júl – 31. december 2020

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Menšiny na Slovensku sú často vnímané ako rôzne ohrozenia, čo vplýva aj na tvorbu politík (napr. prísna migračná politika, nepriechodnosť registrovaných partnerstiev, nemožnosť registrácie nových cirkví, rôzne návrhy na reguláciu pôrodnosti Rómov a pod.). Hlavným cieľom nášho projektu je prispieť k zmene tohto diskurzu prostredníctvom monitorovania menšinových politík a hodnotenia princípov, z ktorých vychádzajú (sekuritizácia vs. ľudská dôstojnosť). Okrem toho sa budeme prostredníctvom publikačnej činnosti snažiť poskytovať tvorcom politík spätnú väzbu o prijímaných menšinových politikách, ale aj poukazovať na možnosti tvorby politík založených na princípe ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. 

Týmto projektom zároveň obnovujeme vydávanie kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku, avšak tentokrát bude vychádzať ako dvojmesačník. 

 

 

 

hore