CVEK

30. 08. 2017

Školy pre všetkých

Obdobie realizácie: júl 2017 – september 2019

Donor: Nadácia Orange a Nadačný fond Telekom 

Partneri: Nové školstvo (prijímateľ grantu), Nadácia Milana Šimečku

Skoly_pre_vsetkych_small Nadacia Orange smallT-nadacny_small

Projekt Školy pre všetkých vyvinuli a spoločne realizujú tri mimovládne organizácie: občianske združenie Nové školstvo (NŠ), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a Nadácia
Milana Šimečku (NMŠ).

Projekt vychádza z presvedčenia, že slovenský vzdelávací systém sa kvalitatívne zlepší, len ak bude popri zveľaďovaní infraštruktúry a vybavenia škôl investovať aj do ľudských zdrojov; ak skvalitní poskytovanie podporných služieb učiacim aj učiacim sa a ak sa popri vyhodnocovaní výsledkov zameria aj na kultivovanie vzťahov a skvalitňovanie
vnútorných procesov a atmosféry v školách. Zmena tohto stavu nenastane legislatívnym či administratívnym nariadením „zhora“, ani samovoľným vývojom „zdola“. Školy dnes potrebujú ponuku komplexných služieb, ktoré budú reagovať na potreby detí a priority identifikované celou školskou komunitou. Takýto systém je potrebné nanovo vybudovať a tento pilotný projekt môže ukázať, aké služby sú najviac potrebné, aj kto a za akých podmienok ich môže poskytovať.

Projekt prebieha v štyroch fázach: 1) výber troch škôl, ktoré sa zapoja do projektu; 2) výskumná fáza; 3) servisná fáza – poskytovanie podporných služieb; 4) hodnotiaca fáza.

Realizácia projektu nie je zameraná iba na podporu troch „bežných“ základných škôl, ale má ambíciu zužitkovať poznatky a skúsenosti z pilotnej fázy na systémové nastavenie podporného servisu pre všetky školy v slovenskom vzdelávacom systéme, vrátane špecifikovania potrebných výkonov a vyčíslenia ich celkových nákladov.

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť, implementovať a vyhodnotiť systém flexibilného podporného servisu v troch základných školách a miestnych komunitách a na jeho základe sformulovať návrhy na systémovú zmenu v poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na Slovensku.

hore