CVEK

21. 11. 2007

Dopad opatrení zameraných na zlepšenie situácie rómskych detí vo vzdelávaní

Obsah:

V posledných dvoch desaťročiach bolo prijatých viacero opatrení na zlepšovanie prístupu

rómskych detí k vzdelávaniu. Táto krátka analýza realizovaná pre Inštitút pre dobre

spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2006 poukazuje na niektoré zásadné dopady a

(ne)úspechy implementovania jednotlivých opatrení.

hore