CVEK

2. 06. 2011

Integrácia migrantov na lokálnej úrovni – výskumné zistenia a odporúčania

Obsah:

Migranti sa vo svojom praktickom živote potýkajú s  množstvom prekážok a  bariér, ktoré im bránia žiť plnohodnotný život – pracovať, podnikať, študovať a pod. Postupné prekonávanie týchto bariér a zapájanie sa do života spoločnosti nazývame procesom integrácie. Optimálne je, keď tento proces neprebieha len jednostranne, ale aj postupným prispôsobovaním sa hostiteľskej krajiny, jej inštitúcií, pravidiel a zvyklostí životu cudzincov. Značná časť procesu integrácie cudzinca prebieha v  konkrétnej lokalite (obci alebo širšom regióne), kde pôsobia mnohí aktéri s ktorými prichádza cudzinec do kontaktu. Títo aktéri môžu významným spôsobom ovplyvniť, do akej miery sa cudzinec stane súčasťou existujúcich spoločenských vzťahov.

Kľúčové slová: migrácia, integrácia, lokálna úroveň, Trnava, České Budějovice, Wiener Neustadt

hore