CVEK

22. 04. 2009

Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Obsah:

Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov

detí základných škôl k menšinám, kultúrnej rozmanitosti a migrantom. Zároveň v teoretickej

rovine popisuje etnickú diverzitu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. Multikultúrnej výchove

ako prostriedku nazerania na kultúrnu rozmanitosť v teórii a praxi sa venujú dve kapitoly

knihy. Tá zároveň obsahuje aj odporúčania pre učiteľov a vzdelávaciu politiku na Slovensku.

 

Kľúčové slová: multikulturalizmus, menšiny, žiaci základných škôl, vnímanie odlišností, vzdelávanie

 

hore