CVEK

28. 01. 2020

Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje

Obdobie realizácie: január 2020 – december 2021

Donor: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Projekt komplexne zmapuje oblasť integrácie cudzincov, dostupnosť integračných služieb, ale aj vnímanie integrácie samotnými cudzincami a majoritným obyvateľstvom.

Výskum sa bude realizovať v troch etapách: v prvej identifikujeme existujúce integračné nástroje v politikách na rôznych úrovniach a prostredníctvom kvantitatívnych a kvalitatívnych metód budeme skúmať, aká je dostupnosť a potreba integračných služieb na lokálnej úrovni. V druhej etape sa zameriame na vnímanie integračných nástrojov a budeme analyzovať, ako cudzinci samotní vnímajú dostupnosť integračných nástrojov, ich pociťovanú mieru integrácie a bariéry, ktorým čelia. Zrealizujeme aj reprezentatívny kvantitatívny výskum s cudzincami a kvalitatívny výskum prostredníctvom individuálnych rozhovorov. V tretej etape bude výskum zameraný na postoje majoritnej populácie, ich názory na to, ako sú cudzinci integrovaní na Slovensku a čo by bolo potrebné v tejto téme urobiť. Aj v tejto etape v záujme čo najhlbšieho preskúmania témy zrealizujeme kvantitatívny aj kvalitatívny výskum.

Zistenia z jednotlivých etáp budú zhrnuté v záverečnej publikácii a budú slúžiť aj ako podklady pre advokačné aktivity smerom k rôznym úrovniam verejnej správy.

hore