CVEK

16. 03. 2018

CVEK a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

  • úroveň miestnej územnej samosprávy,
  • úroveň regionálnej územnej samosprávy,
  • mikroregionálna úroveň
  • národná úroveň (štátna správa).

Pilotný projekt: Miesto pre všetkých, integračná stratégia

Cieľom projektu je otestovať participatívny proces tvorby lokálnej stratégie inklúzie a opatrení vedúcich k inklúzii rôznych znevýhodnených skupín. Zámerom je tiež zlepšenie sociálnej súdržnosti na lokálnej úrovni v meste Svidník s možnosťou rozšírenia na ďalšie vybrané samosprávy v regióne a aplikáciu princípu medziobecnej spolupráce. Problematika znevýhodnených a marginalizovaných skupín je citlivá agenda, pretože majú z dôvodu svojho sociálneho vylúčenia v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom oveľa nižší sociálny kapitál. Z toho dôvodu si obce často nevedia poradiť so zapájaním týchto skupín do verejného života a tvorby verejných politík. Na príprave stratégie Mesto pre všetkých je nevyhnutné pracovať s verejnosťou a jednotlivými marginalizovanými skupinami v obci v spolupráci s expertnými skupinami.

Aktivity projektu budú pozostávať z terénneho výskumu miery inklúzie zraniteľných skupín v lokalite. Bude potrebné vytvoriť expertnú skupinu, vďaka ktorej bude vytvorený metodický materiál pre participatívnu tvorbu politík na lokálnej úrovni. Počas realizácie projektu budú prebiehať pravidelné konzultačné stretnutia s vyškolenými expertmi a verejnosťou a najmä s marginalizovanými skupinami. Všetky aktivity sa budú realizovať v spolupráci s hlavným partnerom projektu, mestom Svidník.

Hlavné výstupy

  • model/mechanizmus spolupráce samosprávy a MNO pri tvorbe a prijímaní politík na lokálnej úrovni
  • prípadová štúdia založená na podrobnom poznaní špecifík a potrieb mesta Svidník a jeho obyvateľov
  • SWOT analýza + krátky dokument s identifikovanými slabými a silnými stránkami a potrebami smerom k znevýhodneným skupinám.

Kontaktné osoby:

hore