CVEK

22. 03. 2018

KapaCity – Podpora integrácie migrantov na lokálnej úrovni

Trvanie: január 2018 – december 2020

Žiadateľ projektu: Liga za ľudské práva, o.z.

Partneri projektu: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, o.z. Marginal

Donor: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Projekt je zameraný na podporu integrácie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – v 4 mestách – Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Košickom samosprávnom kraji.

Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň chceme inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu do témy integrácie ŠPTK. Našim cieľom je zároveň revidovať alebo prijať integračné stratégie na úrovni jednotlivých miest a na úrovni Košického samosprávneho kraja.

Spojenie 4 kľúčových mimovládnych organiácií, ktoré sa na Slovensku venujú téme migrácie a integrácie umožňuje vytvoriť efektívnu bázu pre podporu samospráv v ich úsilí zapojiť cudzincov žijúcich v rôznych lokalitách do života spoločnosti, posilniť ich hlas a zlepšiť vzájomné spolužitie obyvateľov týchto miest. Aktivity, ktoré sú súčasťou projektu sú zamerané na mapovanie potrieb, vzdelávanie zamestnancov samospráv, poskytovanie informácií o cudzincoh, zdieľanie dobrej praxe zo zahraničia a mnohé ďalšie aktivity zamerané na efektívnu integráciu cudzincov.

Trvanie: január 2018 – december 2020

Žiadateľ projektu: Liga za ľudské práva, o.z.

Partneri projektu: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, o.z. Marginal

Donor: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

hore