CVEK

8. 09. 2020

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku: Biele miesta v politike začleňovania Rómov

Obsah:

Správa sa zameriava na prístup k športu, monitorovanie a evalváciu národných projektov a politiky zamerané na väčšinovú spoločnosť. Tieto oblasti sme vybrali, pretože buď predstavujú tzv. biele miesta v politikách začleňovania Rómov, alebo ich význam a / alebo implementácia je podcenená. Po roku 2020 si tieto oblasti podľa nášho názoru zaslúžia viac pozornosti, aby zlepšili dopad politík zameraných na začleňovanie Rómov.

Správu pripravilo Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Človek v ohrození a Rómska platforma

Správa bola pripravená ako súčasť pilotného projektu Rómskeho občianskeho monitoringu, „Budovanie kapacít Rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej zapojenia do monitorovania národných integračných stratégií‘. Pilotný projekt je realizovaný pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo spravodlivosť a spotrebitelia a je koordinovaný Stredoeurópskou univerzitou, Centrom pre štúdium verejných politík v partnerstve s Európskou sieťou lokálnych rómskych organizácií ERGO Network), Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Rómskym vzdelávacím fondom (REF), a je implementovaný približne 90 mimovládnymi organizáciami (MVO) a expertmi z 27 členských štátov.

Správa v slovenčine je dostupná tu rcm-civil-society-monitoring-report-3-slovakia-2019-eprint-sk-fin

Správa v angličtine je dostupná tu rcm-civil-society-monitoring-report-3-slovakia-2019-eprint-fin

hore