CVEK

11. 11. 2009

Škola ako geto

Obsah:

Táto publikácia je výstupom kvantitatívneho reprezentatívneho výskumu, ktorý sa

zameriaval na nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl. Prináša cenné dáta

o formách a spôsoboch zaraďovania detí do špeciálnych škôl. V analytickej rovine poukazuje

na rôzne aspekty príčin, foriem a dôsledkov neoprávneného vzdelávania detí v špeciálnych

školách.

hore