CVEK

18. 12. 2019

Šport ako cesta z geta

Obsah:

Výskumná štúdia Šport ako cesta z geta  sa zaoberá tým, či je šport využívaný ako nástroj integrácie rómskych detí, aké sú existujúce možnosti venovať sa športovým aktivitám a či sú tieto možnosti dostupné a využívané aj rómskymi deťmi. Autorky brali do úvahy šport ako súčasť vzdelávania na školách, možnosť športovať v bežných športových kluboch rôznych športových odvetví a tiež oblasť vrcholového športu. K myšlienke venovať sa téme integrácie Rómov prostredníctvom športu ich priviedol príbeh Annamárie z Moldavy nad Bodvou, ktorá vyhrala školské bežecké preteky bez potrebného vybavenia, obutá len v balerínkach.

Štúdia vychádza z analýzy existujúcich politík v oblasti športu a v oblasti integrácie Rómov, ktorá je doplnená o zistenia z terénneho kvalitatívneho výskumu. Autorky v rámci výskumu zmapovali situáciu v dvoch konkrétnych lokalitách, na ich príklade popisujú úlohy rôznych aktérov v oblasti športu, teda škôl, rodičov, športových klubov, lokálnej a regionálnej samosprávy. Mapujú existujúce športové možnosti v daných lokalitách, mieru zapojenia rómskych detí do športových aktivít, opatrenia a politiky lokálnych a regionálnych aktérov. Zaoberajú sa tým, aké sú možnosti a naopak bariéry toho, aby rómske deti mohli využívať existujúce možnosti v oblasti športu, aký význam to má pre ich rozvoj a začlenenie do spoločnosti. Výskum na lokálnej úrovni doplnili rozhovormi s relevantnými aktérmi na národnej úrovni.

Štúdia vychádza v rámci projektu Šport ako cesta z geta.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).

hore