CVEK

CVEK je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 a sídli v Bratislave. Naším cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť. Naša práca vychádza z ľudskoprávnych princípov, akými sú rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a rozmanitosti spoločnosti.

Aktivity CVEKu sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny. Zameriavame sa na inklúziu marginalizovaných skupín, či už ide o Rómov, migrantov alebo iné menšiny. Tematicky sa zameriavame predovšetkým na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej situácie, interetnických vzťahov a politickej participácie.

Projekty / všetky projekty

Prečítajte si štvrťročník Menšinová politika

viac

Elena Gallová Kriglerová

/ riaditeľka, senior výskumníčka
Zameranie : migrácia a integrácia cudzincov na lokálnej úrovni, participácia menšín, interetnické vzťahy, sociálna súdržnosť a dôvera v spoločnosti

Alena Holka Chudžíková

/ senior výskumníčka
Zameranie : migrácia, interetnické vzťahy, politické diskurzy, sociálna psychológia predsudkov

Ivana Rapošová

/ junior výskumníčka
Zameranie : inkluzívne vzdelávanie, verejný priestor, kultúrna a občianska participácia menšín, pragmatická sociológia

Jana Kadlečíková

/ senior výskumníčka
Zameranie : výskum a analýza základných práv, sociálna inklúzia a participácia etnických menšín a migrantov, analýza verejných politík

Zuzana Bargerová

/ právnička
Zameranie : integrácia cudzincov, cudzinecké právo

Namina Akoussahová

/ Projektová manažérka
Zameranie : projektový a finančný manažment

Michaela Píšová

/ junior výskumníčka
Zameranie : sociálna inklúzia, vzdelávanie, kvalitatívny výskum

Mária Mokrá

/ junior výskumníčka
Zameranie : migrácia, sociálna inklúzia, sociálna a rodová rovnosť
hore