CVEK

CVEK je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 a sídli v Bratislave. Naším cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť. Naša práca vychádza z ľudskoprávnych princípov, akými sú rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a rozmanitosti spoločnosti.

Aktivity CVEKu sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny. Zameriavame sa na inklúziu marginalizovaných skupín, či už ide o Rómov, migrantov alebo iné menšiny. Tematicky sa zameriavame predovšetkým na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej situácie, interetnických vzťahov a politickej participácie.

Projekty / všetky projekty

22. 02. 2016

Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska

Obdobie realizácie: Február – Apríl 2016

Donor: Projekt “Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska” bol podporený sumou 8.442,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska” je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.

 

19. 01. 2016

Každý by mal dostať šancu!

Partner projektu: Rómske advokačné a výskumné stredisko

Obdobie realizácie: 1. január 2016 – 30.jún 2017

Donor: Think Tank Fund and Roma Initiative Office of the Open Society Foundations

Elena Gallová Kriglerová

/ riaditeľka, senior výskumníčka
Zameranie : práva detí z prostredia menšín, inkluzívne vzdelávanie, interetnické vzťahy, migrácia a sociálna kohézia

Alena Chudžíková

/ senior výskumníčka
Zameranie : migrácia, interetnické vzťahy, politické diskurzy, sociálna psychológia predsudkov

Ivana Rapošová

/ junior výskumníčka
Zameranie : inkluzívne vzdelávanie, verejný priestor, kultúrna a občianska participácia menšín, pragmatická sociológia

Jana Kadlečíková

/ senior výskumníčka
Zameranie : výskum a analýza základných práv, sociálna inklúzia a participácia etnických menšín a migrantov, analýza verejných politík

Tina Gažovičová

/ externá spolupracovníčka
Zameranie : rovnosť v multikultúrnej spoločnosti, politiky inklúzie, jazykové politiky, menšinové vzdelávanie

Katarína Medľová

/ junior výskumníčka
Zameranie : práva detí, práva ľudí s postihnutím, inkluzívne vzdelávanie, diskriminácia

Jarmila Lajčáková

/ právnička, senior výskumníčka
Zameranie : menšinové práva, práva Rómov a politiky začleňovania Rómov, teórie rovnosti, dočasné vyrovnávacie opatrenia

Zuzana Bargerová

/ právnička
Zameranie : integrácia cudzincov, cudzinecké právo

Eliška Maťášková

/ finančná manažérka
Zameranie : finančný manažment
hore